Ekskluzivno: Nova dejstva o nastanku Demosa

Pri nedavnem urejanju svojega arhiva sem naletel tudi na zelo zanimiv dokument – doslej »manjkajoči člen« – SPORAZUM o ustanovitvi »DEMOS – demokratične opozicije Slovenije« z dne 4. 12. 1989.  Ta originalni dokument je žigosan z žigi treh strank: SDZ, SKD in SDZS, podpisan pa od naslednjih predstavnikov:

  • za SDZ: Hubert Požarnik in Rajko Pirnat
  • za SKD: Franc Miklavčič in Lojze Peterle
  • za SDZS: Jože Pučnik in Andrej Magajna

Točnih okoliščin, da se je ta pomemben dokument (v dveh izvodih) znašel pri meni, se ne spominjam, vem pa v kakšni funkciji sem ga verjetno dobil. V začetni fazi organiziranja Demosa sem bil namreč nekakšen »vodja volilnega štaba« (kasneje je to funkcijo formalno prevzel Huber Požarnik).

Vedeti je treba, da je Slovenska demokratična zveza (SDZ) že od samega začetka povezovanja imela nekakšno de facto vodilno vlogo in tako je bilo verjetno tudi glede organiziranja in logistike pri nastanku tega dokumenta.

Začetki organiziranega povezovanja nove demokratične opozicije segajo kar nekaj mesecev v leto 1989 in ne šele v januar 1990, kot bi nekateri radi prikazali.

Iz zapisnikov, ki jih imam, je razvidno, da je že dne 14. novembra 1989 na Izvršilnem odboru SDZ »H. Požarnik poročal o sestanku ZDO (Združena demokratična opozicija). Predsednik bo J. Pučnik, podpredsednik pa I. Oman. V predsedstvu bomo imeli dva stalna člana. V Programsko skupino moramo imenovati dva člana. Po sklepu IO SDZ bosta to F. Bučar in P. Jambrek. V Volilno-propagandno ekipo pa predlagamo A. Tomažiča, M. Bukovca in I. Mekino.«

Na naslednji seji IO SDZ dne 21. novembra 1989 je bila pod prvo točko obravnavna »Združena demokratična opozicija – H. Požarnik je povedal, da Slovenska kmečka zveza ne namerava v ZDO, Slovenska krščansko demokratska zveza pa se bo o morebitnem vstopu izjasnila v četrtek. SKZ sicer želi sodelovati v koaliciji, a ne za Družbeno politični zbor in nasploh v bolj ohlapni obliki. SDZ bo kljub temu poskušala vztrajati pri ZDO. V volilni komisiji tega telesa bo SDZ predstavljal A. Tomažič in še kdo po njegovi izbiri.

Iz Požarnikovega poročila so razvidni tudi razlogi, da je bil Demos na začetku ustanovljen le s tremi strankami, torej tudi brez Kmečke zveze, ki očitno še ni zmogla direktne »prehitre« pretvorbe v stranko:

»I. Urbančič je vprašal, zakaj SKZ ne želi v ZDO.
H. Požarnik je odgovoril, da bi po Omanovi oceni ob takšni stopnji radikalnosti SKZ razpadla na dve struji.
V Taufer je dodal, da je D. Rupla informiral o ZDO, kot da je ta že realnost. D. Rupel mu je predlagal zborovanje opozicije, kjer bi vsi predstavili svoje programe in poglede.
F. Zagožen je opozoril, da sta v SKZ dve stališči o ZDO. Eno je Omanovo, drugega pa predstavljata Zagožen in I. Pučnik. Razrešitev dileme, ali vstopiti v ZDO ali ne, je še pred nami…
F. Zagožen je izrazil bojazen, da sta Oman in Podobnik na račun sodelovanja z ZSMS in Zelenimi pripravljena žrtvovati celo Majniško deklaracijo…«

Naj dodam, da je g. Zagožen bil v tem obdobju dejaven še v obeh »strankah« – SDZ in SKZ, vsaj v prvih mesecih leta 1989 pa je to veljalo tudi za g. Omana.

Konec novembra ali v začetku decembra 1989 je bil na koordinacijskih sestankih sprejet odličen predlog g. Šinkovca o imenu združene opozicije – DEMOS – Demokratična opozicija Slovenije (spomnim se, da smo bili na sestanku v SDZ takoj vsi navdušeni, saj ta beseda pomeni tudi »Ljudstvo«).

Kje in v kakšnih okoliščinah je bil dejansko podpisan obravnavani sporazum (očitno pa 4. decembra 1989) žal, ne vem, se bo pa gotovo to dalo ugotoviti, saj je večina podpisnikov še živih in se bodo verjetno spomnili.

Naj dodam, da je bil očitno k obravnavanemu sporazumu priložen tudi podrobni Program, ki je tudi v prilogi.

Kmalu po podpisu sporazuma je le prevladala želja po združevanju tudi pri SKZ in pri Zelenih Slovenije in se je krog tako razširil:
Rosvita Pesek: »ZS so kmalu po novem letu 3.1.1990 vstopili k Demosu. SKZ pa je najprej izglasovala da v Demos ne gre, šele na posebno zahtevo Zagožna in Pučnik Ivana, da bosta izstopila,  so tik pred koncem leta 89 glasovali še enkrat in potrdili vstop v Demos.«

Zgodovinarju Božu Repetu je znano, da je do tega sporazuma prišlo:  »Četrtega decembra 1989 je sledil sporazum, ki je dogovor formaliziral, to je združil SDZ, SKD in SDZS v Demos, SKZ je ohranila poseben pridružitveni status (podpirala je program Demosa, na volitvah pa želela nastopiti s svojo listo). Sporazum so podpisali Jože Pučnik v imenu SDZS, Hubert Požarnik v imenu SDZ, Lojze Peterle v imenu SKD in Ivan Oman v imenu SKZ.« Očitno pa samega dokumenta ni videl, saj na njem ni nobenega podpisa Omana, SKZ pa ni niti omenjena.

Iz tega sklepam, da to, kar sem našel, doslej zgodovinarjem ni bilo dostopno.

Kopije obeh dokumentov (Sporazum in Program):
http://www.flickr.com/photos/antontomazic/sets/72157629625385937/

Verodostojnost dokumenta in svojih podpisov na njem sta mi dne 20. in 21. marca 2012 potrdila dr. Rajko Pirnat in dr. Hubert Požarnik.

Vir, 21. marca 2012

Anton Tomažič

Facebook: http://www.facebook.com/anton.tomazic

Twitter: @AntonTomazic