Prejeli smo: Danes začetek zbiranja podpisov za človekove pravice vnukov in spoštovanje starih staršev

stari starsiVabljeni, da podprete spremembe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s katerimi bodo zagotovljene človekove pravice vnukov ter spoštovanje pomena starih staršev.

Obrazec natisnite, izpolnite, overite na upravni enoti ter oddajte na stojnici Gibanja za otroke in družine.si ali pošljite na naslov Gibanje za otroke in družine.si, p.p. 2056, 1001 Ljubljana. Računalniško vešči lahko oddate podpis s certifikatom v el. obliki (že od. 1. septembra naprej).

Zakon prinaša:

1. Stari starši bodo lahko prevzeli skrb za vnuka in ga tudi posvojili v primeru, da otrok ostane brez staršev; seveda, če bodo pri močeh in bodo to želeli ter bo to najboljše za otroka.
2. Pristojni organ bo moral pri imenovanju skrbnika upoštevati poslednjo voljo enega ali obeh staršev, če sta jo izrazila v obliki notarskega zapisa ali na kakšen drugačen nedvoumen način. Sprememba zakona predvideva tudi, da se pri določitvi skrbnika za otroka, če se staršema kaj zgodi, upošteva želje in predloge njegovih starih staršev, če je to v korist otroka. (Te rešitve temeljijo na t.i. načelu nepretrganost otrokove vzgoje, ki ga določa Konvencija o otrokovih pravicah (3. točka 20. člena)).
3. Zaradi varovanja otrokove koristi se staršem, ki so zaradi storitve kaznivega dejanja hujših telesnih poškodb v družini, uboja ali umora zakonca, oziroma partnerja, svojega otroka ali otrokovih starih staršev, nemudoma odvzame roditeljska pravica. Nevzdržno je, da taki starši iz zapora uveljavljajo roditeljsko pravico in s tem določajo življenje otrok, ki so jim prizadejali tako hudo krivico (kot npr. v t i. velenjskem primeru).

Navodila za oddajo podpisa

Kje oddam podpis podpore?
Na upravnih enotah ali krajevnih uradih v njihovem poslovnem času. (Bolj vešči računalnika lahko oddate podpis s certifikatom v računalniški obliki.) Upravne enote imajo praviloma poslovni čas vsak delovni dan od 8.00 do 15.00, razen v sredo, ko delajo do 17.00, in v petek, ko delajo do 13.00. Krajevni uradi delujejo zelo različno, zato se o njihovem delovanju posebej pozanimajte. Na uradu bodo obrazec potrdili, nato vam ga bodo vrnili. Podpisan in potrjen obrazec oddajte na stojnici Gibanja za otroke in družine.si. Zaradi možnih zlorab podpisanega obrazca ne dajajte drugim ljudem, ki bi vas zanj morebiti prosili v bližini upravne enote ali krajevnega urada.

Kaj, če pred upravno enoto ne bo stojnice Gibanja za otroke in družine.si?
V tem primeru podpisan in na upravni enoti potrjen obrazec čim prej pošljite po navadni pošti na naslov: Gibanje za otroke in družine.si, p.p 2056, 1001 Ljubljana.

Kako izpolnim obrazec?
– S seboj imejte veljaven osebni dokument: osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.

– S čitljivimi, velikimi tiskanimi črkami izpolnite osebne podatke na obrazcu. Posebej bodite pozorni, da boste zapisali podatke, ki so navedeni na vaših uradnih dokumentih (npr. uradno osebno ime). Pomembno: Obrazec morate podpisati vpričo uradnika.

– Oddaja podpisa podpore je brezplačna.

Besedilo sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

1. člen
V Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US in 82/15 – odl. US) se prvi odstavek 116. člena spremeni tako, da se glasi:
Roditelju se s sodno odločbo brez odlašanja odvzame roditeljska pravica, če je v priporu zaradi suma hujših telesnih poškodb, uboja ali umora svojega zakonca ali partnerja, svojega otroka, ali starih staršev svojega otroka, oziroma je pravnomočno obsojen za navedena kazniva dejanja. Roditelju, ki zlorablja roditeljsko pravico, ali je otroka zapustil, ali je s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za otroka, ali drugače hudo zanemarja svoje dolžnosti, se odvzame roditeljska pravica s sodno odločbo.

2. člen
Prvi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posvojiti ni mogoče sorodnika v ravni vrsti, razen vnukinje ali vnuka. Posvojiti tudi ni mogoče sestre ali brata.«.

3. člen
183. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri imenovanju skrbnika upošteva center za socialno delo želje varovanca, če jih je zmožen izraziti, ter želje in predloge njegovih starih staršev in drugih bližnjih sorodnikov, če je to v korist varovanca.
Če je to v korist varovanca, center za socialno delo pri imenovanju skrbnika upošteva tudi poslednjo voljo enega ali obeh umrlih staršev, če je bila ta izražena v obliki notarskega zapisa ali na kak drugačen nedvoumen način v času, ko sta bila poslovno sposobna in sta izvrševala roditeljsko pravico ter ni bilo podanih razlogov, zaradi katerih bi jima bilo treba roditeljsko pravico odvzeti. Veljavnost poslednje volje glede skrbništva nad otroki se presoja po pravilih, ki veljajo za presojo veljavnosti oporoke v skladu za Zakonom o dedovanju.
V primeru nesoglasij med centrom za socialno delo, varovancem, ki je zmožen izraziti svoje želje, ter starimi starši in drugimi bližnjimi sorodniki ter poslednjo voljo umrlih staršev o določitvi skrbnika odloči sodišče v nepravdnem postopku.
Sodišče pred sprejemom sodne odločbe lahko stranke s sklepom napoti na obvezno mediacijo.«.

4. člen
201. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mladoletnika, ki nima staršev ali jima je bila odvzeta roditeljska pravica, ali za katerega starši ne skrbijo, center za socialno delo brez odlašanja postavi pod skrbništvo.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07-odl.US, 90/11-odl.US in 84/12-odl.US), razen če je bila po uveljavitvi tega zakona odločba prve stopnje razveljavljena.

6. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne takoj po njegovi uveljavitvi.

—————-

Stari starši so zakon! Naj to spoštuje tudi zakon.

Vabljeni, da oddate svoj podpis. Vnaprej hvala!

Gibanje za otroke in družine.si