F. Donko: Ali sta centra za socialno delo soodgovorna za družinsko tragedijo?

logo_CSDCSD Velenje: Mi vemo, kaj je za otroka najbolje

Te dni slovensko javnost pretresa nov škandal. Strokovni delavci CSD Velenje in Slovenj Gradec so z nizom strokovnih napak, konkretno z opustitvijo dolžnih ravnanj, h katerim jih zavezuje stroka, prikrajšali mladoletna otroka za varno in ljubeče okolje.

Babico Marijo Otorepec in dedka Ivana Škratka je novica o umoru njune hčere v prazničnih dneh preteklega božičazelo pretresla. Kljub izgubi, ki ju je močno zaznamovala, sta brez pomislekov prevzela skrb za dva mladoletna vnuka, ki sta ob tragediji ostala brez staršev. Njuna mami je kakor v dramatičnem pravljičnem zapletu nenadoma zapustila njun otroški svet. Babica in dedek sta kot čuteča stara starša nemudoma poskrbela za namestitev obeh vnukov pri njima doma, jima ves čas nudila varen dom, toplino in ljubečo povezanost, s tem pa sporočala vnukoma, da na svetu vendarleobstaja tudi lep in varen prostor.

Zaupanje, ki sta ga po travmatični izgubi matere počasi izgrajevala dečka, so strokovne delavke CSD Velenje ponovno nasilno pretrgale, ko so minuli petek oba otroka brez vednosti dedka in babice odpeljale iz vrtca in na skrivaj namestile v neznano rejniško družino. Ob tem je zelo zaskrbljujoče, da navedena centra za socialno delo nista delovala usklajeno, postopek so tudi na matičnem centru v Velenju vodili razdrobljeno, hkrati je iz dokumentacije zaznati več morebitnih kršitev Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu ter nevestnega ravnanja strokovnih delavk navedenih centrov za socialno delo.

CSD Slovenj Gradec: Z mnenjem podprli protipravni odvzem varnega okolja otrokoma

CSD Slovenj Gradec je v okviru pravne pomoči CSD Velenje izdelal Oceno o primernosti, v kateri je opisal odnose v babičini in dedkovi družini kot dobre, usmerjenev skrb za zdravo rast in razvoj vnukov, hkrati pa so v istem mnenju zapisali, da babica ni najbolj primerna kandidatka za rejništvo vnukov. Svojo oceno so utemeljevali zgolj z navedbami o trenutni prostorski stiski starih staršev in njihovo starostjo, pri čemer njunega zagotovila, da bosta zmogla skrb za vnuka,ki sta jo ves čas od smrti hčere zavzeto in kvalitetno opravljala, niso upštevali.

Njun oče, ki je tragedijo povzročil, se je znašel v priporu. Kljub temu mu CSD Velenje priznava status stranke v postopku, medtem ko dedek in babica statusa stranke v postoku nimata. Glede na očetovo izvršeno kaznivo dejanje, bi CSD po uradni dolžnosti moral nemudoma sprožiti ustrezen postopek odvzema starševske skrbi očetu mladoletnih otrok, vse dokler ne bi izvedenec ocenil, da je ta sposoben izvajati starševsko skrb otrokoma, ki jima je na krut način odvzel mater.

Strokovni delavci centrov za socialno delo: birokrati ali empatični strokovnjaki?

Kot socialni delavec se sprašujem, kdaj bomo strokovnost, podprto z empatičnim pristopom reševanja tako zapletenih in tragičnihživljenjskih zgodb, postavili pred vse večjo birokratizacijo centrov. Povedano drugače, kdaj bo v ospredju Človek s svojo stisko, ne pa številka nekega spisa.

Socialna politika, ki bi morala stremeti k dvigu kvalitete storitev v zdravstvu in socialnem varstvu, je kljub opozorilom povsem zatajila.

Skupina socialnih delavcev, družinskih sodnikov, zdravstvenih delavcev in učiteljev – ki sem jih zastopal v referendumski kampanji Za otroke gre – zagovarjamo pravico otrok po znanem in varnem življenjskem okolju, kar omenjenima dečkoma nesporno lahko najprej nudita njuna ljubeča babica in dedek.

Zato odgovorne institucije pozivamo, da jima to nemudoma omogočijo!

 

 

Franci Donko