T. Štih, blog: Lex Zemljarič

Po hitrem branju (novele) Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA-A/ se zdi, da je za razumevanje bistva dovolj prebrati 22. in 23. člen novele. Stari 65. člen v tretjem odstavku pravi:

(3) Arhivsko gradivo, nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike Slovenije 17. maja 1990, ki se nanaša na nekdanje družbenopolitične organizacije (npr. Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije, Zveza združenj borcev NOV Slovenije, Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije), organe notranjih zadev (npr. policija), pravosodne organe (npr. sodišča, tožilstva, zapori) in obveščevalno varnostne službe, je dostopno brez omejitev, razen arhivskega gradiva, ki vsebuje občutljive osebne podatke, ki so bili pridobljeni s kršenjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter se nanašajo na osebe, ki niso bile nosilke javnih funkcij.

Omejen je torej dostop do občutljivih osebnih podatkov žrtev kršenja človekovih pravic, ne pa tudi do morebitnih podatkov kršiteljev. Novela zakona pa ta (odebeljeni) del črta.

(3) Arhivsko gradivo, nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike Slovenije 17. maja 1990, ki se nanaša na nekdanje družbenopolitične organizacije (npr. Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije, Zveza združenj borcev NOV Slovenije, Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije), organe notranjih zadev (npr. policija), pravosodne organe (npr. sodišča, tožilstva, zapori) in obveščevalno varnostne službe, je dostopno brez omejitev, razen arhivskega gradiva, ki vsebuje občutljive osebne podatke.

Posledično se izenači (in skrije!) občutljive osebne podatke žrtev in rabljev, tretji odstavek ostane brez izjeme, ki v starem zakonu rahlja definicijo občutljivih osebnih podatkov. Ostaja le splošna definicija, zapisana v drugem odstavku. Ki je bolj stroga in skrije tudi podatke o rabljih. Sklicevanje na sedanje delo arhiva je pri tem povsem brezpredmetno, ker mora ta slediti zakonu in ne zakona prilagajati ustaljenim postopkom za katere se meni, da so zakoniti. Pa morda tudi niso.

Več lahko preberete na blogu Libertarec.