Prejeli smo: Odgovor Franca Bogoviča župniku iz Mozirja

bogovicKer so se v nekaterih slovenskih medijih pojavile navedbe, da naj bi Evropski parlament v tem tednu potrdil pravico do splava s t. i. poročilom oz. resolucijo o splavu, kar pa ne drži, saj gre za dokument o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013, in ker je evropski poslanec Franc Bogovič prejel tudi pismo župnika g. Aleksandra Korena iz Mozirja, v katerem napačno interpretira poslančevo podporo temu dokumentu in sporoča, da bo to svojo interpretacijo o Bogovičevem glasovanju v Evropskem parlamentu prenesel tudi ljudem v Mozirju in okolici, kjer je, kot sam ugotavlja, SLS zelo priljubljena, želi evropski poslanec Franc Bogovič v izogib nadaljnjemu širjenju napačne predstave, svoj odgovor g. župniku Korenu objaviti javno.

Pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP)

Odgovor evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) Aleksandru Korenu, župniku iz Mozirja:

Spoštovani gospod Koren,

v nekaterih slovenskih medijih so se po potrditvi Poročila o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 v Evropskem parlamentu v sredo, 11. marca 2015, razširile navedbe, da naj bi Evropski parlament potrdil pravico do splava oz. celo, da naj bi splav opredelil kot temeljno človekovo pravico. To seveda ne drži, očitno so nekateri omenjeno poročilo interpretirali zelo ohlapno oz. na način, da so si ustvarili zaključke, ki so si jih želeli slišati, namesto tistega, kar se je dejansko v Evropskem parlamentu sprejelo.

Vedeti je treba, da gre za standardno letno poročilo, v katerem se preuči najširše probleme okoli neenakosti spolov znotraj držav EU in se hkrati, žal povsem nezavezujoče, poda smernice ter predloge ukrepov Evropski komisiji za izboljšanje stanja na področju enakosti, kot je na primer zmanjšanje razlik v plačilu za isto delo, preprečevanje nasilja nad ženskami, odpravljanje kariernih omejitev, spodbujanje k večji ekonomski neodvisnosti, krepitev boja proti spolnim stereotipom in diskriminaciji na podlagi spola, olajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, pa tudi dostop do kontracepcije in pravice do splava. Čeprav gre pri zadnjem področju za samo manjši del celotnega dokumenta, pa se je večina razprave omejila na to področje.

Politična skupina Evropske ljudske stranke (European People’s Party – EPP), ki ji pripadam kot evropski poslanec tudi sam, je ves čas vztrajala na stališču, da politike o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah ostanejo v domeni držav članic, torej da se upošteva načelo subsidiarnosti. Pri tem pa da ni nič narobe, če jih EU opremlja s podatki o drugih praksah iz preostalih držav. Ta amandma je bil kot novi 46. odstavek poročila tudi uspešno potrjen. Tudi glede podpore celotnemu poročilu so mnenja znotraj evropske Politične skupine EPP ostala deljena. Nekateri so ocenili, da je dikcija okoli pravice do splava preostra in preveč zavezujoča, spet drugi so menili, da bi bilo neprimerno glasovati proti dobremu in celovitemu poročilu o napredku pri doseganju enakosti med spoloma zgolj zaradi nezmožnosti doseganja določenega kompromisnega besedila pri enem členu, še posebej, ker je EPP uspela z amandmajem, ki je to področje zelo jasno ohranil pod nadzorom držav članic EU. Uradno stališče Politične skupine EPP je bilo sicer uradno proti poročilu, vendar je bila končna odločitev po dogovoru na Politični skupini EPP v celoti prepuščena poslancem. Kot poslanec SLS iz vrst EPP sem resolucijo kot celoto zaradi njene pozitivne vloge pri povečanju enakosti med spoloma podprl, navkljub nekaterim pomanjkljivostim, tako kot je naredilo tudi 93 drugih poslancev iz vrst EPP.

V Slovenski ljudski stranki sicer pri vprašanju pravice do splava še vedno izhajamo iz načela dostojanstva človeka od spočetja do smrti z izjemo, kjer je ogroženo tudi življenje matere. A hkrati se zavedamo realnosti, ki potrjuje, da zakonska prepoved splava ne rešuje težav, kot so socialni razlogi za prekinitev nosečnosti, kot tudi ne neprostovoljnih nosečnosti, ki so posledica kaznivih dejanj. Znano je, da zakonska prepoved splava teh problemov ne rešuje, temveč kvečjemu potisne izvajanje takšnih medicinskih posegov v nelegalno sfero in povzroči še hujše življenjske katastrofe. Prepričan sem, da morajo aktivnosti vsake države članice EU biti usmerjene v zagotavljanje pogojev, da nikomur zaradi socialnih ali katerihkoli drugih razlogov ne bi bilo treba razmišljati o splavu. Dejstvo je, da splav prekine življenje nerojenemu otroku in pušča trajne posledice na materah, zato se v SLS zavzemamo za obvezno ozaveščanje o vseh posledicah splava in predhodno izčrpanje vseh alternativnih možnosti, ki bi vendarle omogočile rojstvo otroka. Zato bi po mojem mnenju Slovenija prav gotovo lahko sprejela ukrepe in boljšo zakonodajo na tem področju, ki bi večji poudarek podajala preventivi in ozaveščanju. Kar pa je v tem trenutku najvažneje, je: o tem se bomo še vedno odločali Slovenci sami in nam kakršnekoli druge zakonodaje na tem področju ne bo nihče vsiljeval.

Ob tej priložnosti pa želim zelo jasno povedati, da se sam osebno nikakor ne strinjam s sprejeto novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki jo je nedavno sprejel Državni zbor RS. Dovolite, da vam povem, da podpiram nasprotnike uveljavitve te zakonske novele in da bom, v kolikor bo do referenduma o tem zakonu prišlo, glasoval proti uveljavitvi tega zakona.

Spodaj podajam še izsek iz dokončno sprejetega besedila Poročila o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013, torej vse štiri odstavke poročila, ki se dotikajo politik o spolnem in reproduktivnem znanju. Tako si lahko vsak posameznik ustvari svoje mnenje.

“Evropski parlament:

45. opozarja, da različne študije kažejo, da je v državah, kjer je splav prepovedan, skoraj enak in pogosto celo višji odstotek splavov kot v državah, kjer je splav zakonit (Svetovna zdravstvena organizacija, 2014);
46. ugotavlja, da je oblikovanje in izvajanje politik o spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah ter o spolni vzgoji v pristojnosti držav članic; vseeno pa poudarja, da Evropska unija lahko prispeva k spodbujanju dobre prakse držav članic;
47. poudarja, da morajo imeti ženske nadzor nad svojim spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami, zlasti z enostavnim dostopom do kontracepcije in splava; zato podpira ukrepe in dejavnosti za izboljšanje dostopa žensk do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ter za njihovo večjo ozaveščenost o pravicah in storitvah, ki so jim na razpolago; poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo ukrepe za večjo ozaveščenost moških o njihovi odgovornosti v spolnih in reproduktivnih zadevah;
48. poudarja pomen dejavnih politik preprečevanja, izobraževanja in obveščanja, namenjenih najstnikom, mladim in odraslim, da se zagotovi dobro spolno in reproduktivno zdravje v družbi in preprečijo spolno prenosljive bolezni ter neželene nosečnosti
…”

Spoštovani gospod Koren,

vljudno vas prosim, da tako, kot ste o svojem pismu že obvestili svoje brate v duhovščini, da jih obvestite tudi o tem mojem odgovoru.

Prav tako vas prosim, da ko boste, kot ste mi v svojem pismu napovedali, da glede na to, da je SLS v Mozirju in okolici zelo priljubljena, in da je vaša dolžnost, da o mojem glasovanju v Evropskem parlamentu »sporočite ljudem in tudi našim članom in funkcionarjem«, da jih ob tem istočasno seznanite tudi s tem mojim celotnim odgovorom in mojim stališčem.

Lep pozdrav,
Franc Bogovič,
evropski poslanec (SLS/EPP)