mag. Miha Ješe, Tina Teržan, Klemen Štibelj: kandidati za župana občine Škofja Loka

Uredništvo je županskim kandidatom predlagalo, da se nam lahko predstavijo z odgovori na vprašanja, ki smo jim jih zastavili. Odgovore bomo objavljali v vrstnem redu, kot bodo prihajali.

1. Katera Vaša osebnostna lastnost Vam bo najbolj pomagala, da boste dober župan ?

Ješe: Za dolgoročno dobro vodenje občine mi bo najbolj pomagala lastnost, da sem si pridobil izkušnje za dobro predvidevanje razvoja dogodkov, za kratkoročno vodenje pa znam prisluhniti potrebam drugih ljudi, najti v danih okoliščinah optimalno rešitev in jo hitro realizirati.

Teržan: prizadevnost in pozitiven pogled na stvari.

Štibelj: Natančnost in vztrajnost.

2. Katera Vaša karierna izkušnja Vas najbolj kvalificira za župana ?

Ješe: V težkih časih recesije mi bo najbolj pomagala 20 letna izkušnja kriznega vodenja podjetja. Tekstilnemu poodjetju, ki ga vodim so strokovnjaki že leta 1991 napovedovali propad, pa smo v tem času prebrodili že tri hude krize in vsaj 700 sodelavcevm omogočili supokojitev brez večjih pretresov. Učinkovit sem predvsem pri zmanjševanju nepotrebnih stroškov, predvsem materialnih in pri organizaciji dela.

Teržan: Malo za šalo bi lahko povzela mojega kolega Francija Keka, ki je ob poslušanju mojega življenjepisa ugotavljal, da moje šolanje za županjo traja že 21 let – torej, da moja karierna pot poteka tako, da je zdaj na vrsti županovanje. Začela sem v gospodarstvu – najprej v turizmu, nato v podjetju za svetovalni inženiring, kjer sem se srečala z investicijami in vrednotenjem podjetij. Zanesljivo pa mi bodo pri županovanju pomagale devet letne izkušnje iz državne uprave – kjer sem začela kot vodja investicijskih projektov, prišla do namestnice generalnega direktorja Direktorata za investicije in nepremičnine in končno do mesta državne sekretarke. Od tu dobro poznam pripravo in izvajanje proračuna, javna naročila, predpise s področja gospodarjenja z nepremičninami, …

Štibelj: Po izobrazbi sem univ. dipl. ekonomist, aktualni podžupan in sem bil odgovoren za izvedbo Škofjeloškega pasijona v letu 2009. Sodelujem v različnih društvih, zato poznam potrebe in težave, s katerimi se srečujejo posamezniki pri svojem delu. V obdobju 2002-2006 sem bil član Nadzornega odbora Občine in tako vem, kako je mogoče izboljšati učinkovitost občinske uprave. Delovne izkušnje sem si pridobil v gospodarstvu, obenem pa dobro poznam poslovanje javne uprave. Vse te izkušnje mi bodo pomagale, da bom lahko uspešno vodil občino.

3. Koliko odstotkov proračuna znaša zadolženost mestne občine danes in približno koliko bo znašala ob koncu Vašega mandata ?

Ješe: v lanskem letu se je občina dodatno zadolžila za 6,1 milijona EUR, kar pomeni 29,4 vseh ostalih prihodkov oziroma 23,2 % vseh odhodkov. V času recesije se občina ne bo dodatno zadolžila, pa tudi dolg ne bo bistveno manjši. pomembno pa je, da bomo z denarjem davkoplačevalcev bolj gospodarno ravnali in iskali vse možnosti, da za enako višino sredstev več naredimo.

Teržan: zadnji uradni podatek o zadolženosti občine Škofja Loka se nanaša na stanje konec leta 2009, ko je znašala zadolženost občine 8,3 mio EUR, to je 27,7% občinskega proračuna za leto 2010. Ne gre zanemariti tudi dejstva, da bo občina proračunsko leto 2010 zaključila s proračunskim primanjkljajem v višini kar 1,4 mio EUR. Zavedam pa se, da obstaja velika verjetnost, da ima loška občina velike finančne obveznosti, ki jih je predstavljajo neporavnane, a že zapadle obveznosti do različnih dobaviteljev. O višini zadolženosti na koncu mandata ne morem dati natančne ocene, saj mi niso znani pogoji, po katerih se je občina zadolžila. Lahko pa zagotovim predvsem transparentno poslovanje – torej, da bo vsak trenutek vsem jasno, koliko se je občina zadolžila, za kakšen namen, pri kom, pod kakšnimi pogoji.

Štibelj: Glede na veljaven proračun zadolženost občine znaša približno 27 %. Na dolgi rok lahko porabimo le toliko, kolikor proizvedemo, to je pravilo vzdržnosti javnih financ. V primeru kakovostnih projektov in drugi virov financiranja (EU sredstva) se je možno tudi dodatno zadolžiti, saj bomo na ta način pridobili vsi. Pri vsem tem pa je potrebna transparentnost in etičnost poslovanja.

4. Naštejte 3 najpomembnejše investicije, ki jih mora mestna občina izvesti v naslednjem mandatu ?

Ješe: Najpomembnejše investicije so: 1. dokončanje južne (poljanske) obvoznice v čim krajšem času, najkasneje v dogovorjenem roku in priprava vse potrebne gradbene dokumentacije za izgradnjo severne (selške) obvoznice. 2. zagotovitev zadostnih zmogljivosti za varstvo predšolskih otrok. 3. zagotovitev zadostnih zmogljivosti v domovih za starejše občane.

Teržan: Med že začetimi investicijami je zanesljivo najpomembnejše dokončanje Poljanske obvoznice, med novimi pa je nujno pospešiti postopke za izgradnjo novega vrtca v nekdanji vojašnici in celovito prenovo vrtca Najdihojca. Z javno zasebnim partnerstvom moramo zgraditi knjižnico in začeti moramo z izgradnjo Medgeneracijskega centra.

Štibelj: Področje komunalne infrastrukture. Nadaljevanje izgradnje in obnove komunalne infrastrukture ter subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav na podeželju. Področje cest. Izgradnja Poljanske obvoznice ter asfaltiranje in ureditev cest do vseh vasi v občini. Področje družbenih dejavnosti. Izgradnja knjižnice in oblikovanje celostnega programa njene dejavnosti.

5. Ali se boste, če boste izvoljeni za župana v naslednjem mandatu zavzemali, da bi bila višina davka za nepremičnine nižja, višja, ali enaka kot je trenutno nadomestilo za stavbna zemljišča v občini v kateri kandidirate?

Ješe: Višina davka na nepremičnine za fizične osebe bo približno enaka kot do sedaj, za gospodarstvo pa se mora znižati.

Teržan: Davek na nepremičnine v Škofji Loki ne bo višji od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Štibelj: Predvidevam, da bo kratkoročno višina davka na nepremičnine ostala na približno na enaki ravni, kot je sedaj nadomestilo, saj se bo na ta način nov sistem najlažje vzpostavil.

Foto: Wikipedia