Izjava za Javnost: Alpe Adria Green s pritožbo na okoljevarstveno soglasje ”Magna”

Upravni odbor je v četrtek, 31.08.2017, na svoji korespondečni seji  z večino glasov sprejel sklep, da se AAG pritoži na okoljevarstveno soglasje.

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki deluje po sklepu MOP v javnem interesu na področju okolja in na področju narave, se je 18.05.2017 prijavila v postopek izdaje Okoljevarstvenega soglasja za poseg Industrijski obrat Magna Nukleus, nosilcu nameravanega posega MAGNA STEYR, avtomobilski dobavitelj d.o.o. V tem postopku AAG zastopa tudi CI Miklavž Miklavž na Dr. Polju. Uvod 1. AAG ugotavlja, da je vlada povsem zanemarila organizirano javnost, saj bi že v letu 2016 morala sklicati vsaj posvet nevladnih organizacij (NVO) in drugih oblik civilne družbe in predstaviti problematiko umeščanja Magne Nukleus v prostor. Pri tem je jasno, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v čigar pristojnost taka dejavnost sodi, povsem odpovedalo. Kakor da MOP ne bi poznalo Aarhuške konvencije, ki jo je ratificirala tudi Slovenija, ki posebej poudarja, da se posegi, posebno tisti z večjim vplivom na okolje in naravo, predstavijo javnosti, dokler so še vse možnosti odprte. Krivda za časovno stisko je povsem na strani MOP, zaradi česar bi morala ministrica odstopiti, saj je spravila investicijo v kritično fazo. 2. Vlada in MOP se ne morejo obnašati dvolično, saj je dejavnost NVO v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) opredeljena kot pozitivna. Še več. V 12. členu (načelo spodbujanja) država in občina spodbujata dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Država in občina tudi spodbujata ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o varstvu okolja.

NVO niso v ničemer krive za časovno stisko. Celo več, tvorno so prispevale pripombe in zahteve, ki so v skladu z varstvom okolja in trajnostnim razvojem. Še posebej so k temu poklicane organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja in narave (153.člen ZVO-1). NVO niso krive, če država nima izdelane strategije varovanja rodovitnih površin in umeščanja industrije v prostor, če ji vodovarstveno območje nič ne pomeni, niti okoljsko pomemben gozd. Vloga AAG na področju okolja in narave je legitimna v tem, da opozarja in zahteva varovanje teh delov okolja. 3. Ali naj NVO po novem skrbijo še za delovna mesta, čeprav ji ARSO in MOP ter ZVO-1 odrekajo ta vpliv? Kljub temu smo v AAG povezani tudi s strokovnjaki, ki poudarjajo, da so tudi v kmetijstvu številna delovna mesta. Pri čemer pogrešamo ustrezno strategijo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je zatajilo pri umeščanju Magne Nukleus v prostor in očitno ne sledi trajnostnemu razvoju. Krivdo naj kar prevzame minister tega organa, ne pa, da se zvrača krivda na okoljsko upravičene pripombe NVO in AAG posebej. Pritožba na Okoljevarstveno soglasje (OVS) št. 35402-9/2017-60 z dne 9.8.2017 z naslednjimi argumenti:

 1. OVS je pravno dokument na dobri treh straneh. Ves ostali tekst je obrazložitev do strani 137, ki je mešanica javne razprave in delov soglasij inštitucij ter je kot tak pravno nezavezujoč.
 2. Tako so našteti le pogoji za varstvo zraka, tal, voda, pred hrupom in narave v vsega nekaj stavkih, brez mejnih vrednosti in pripomb iz javne razprave, ne vključuje niti problematike, naštete v Poročilu o vplivih na okolje (PVO) in Pojasnilom k PVO in tako ne zagotavljajo okolju sprejemljivega obratovanja obrata.
 3. Pri varstvu kakovosti zraka v času obratovanja so navedena le tovorna vozila in premični stroji v tem, da več kot 3 minute ne smejo delati v prostem teku. Pa da je treba uravnavati gorilnike in kontrolirati čistilne naprave. Brez kakšnih parametrov emisij v prostor. Emisijske parametre je treba vnesti v OVS.
 4. Pri varstvu tal in voda v času obratovanja ni nobenih zavez, da ne sme priti do onesnaženje podtalnice niti tal. Te zaveze morajo biti v OVS.
 5. Hrupa v času obratovanja ne bo, saj ni omenjen, parametre je treba vnesti v skladu z zakonodajo.
 6. Naravo pa bi ohranjali s košnjo 2x letno, kot v posmeh. To poglavje je treba dopolniti s pripombami iz razprave.
 7. OVS povsem izpušča posek gozda, s čimer se ne strinjamo in, ki je posledica umeščanja Magne. Gozd pa je pomemben element okolja, kar navajamo posebej.
 8. Prav tako ni v OVS nobenih zavez, da je preprečeno onesnaženje izven ograje obrata. Te zaveze morajo biti vnesene v OVS.
 9. V OVS tudi ni zagotovil, da do požara ne bo prišlo. Na preventivo smo posebej opozorili v AAG, čeprav je iz tehnične dokumentacije razvidno, da gre za sodobno preventivo in 24-urno prisotnost zaposlenih. Ta zagotovila je potrebno vnesti.
 10.  V pritožbi zahtevamo zagotovljeno zavarovanje zraka, podtalnice in tal ter narave s pomočjo parametrov, ki se dajo neodvisno kontrolirati.
 11. S tem tudi sprejemamo pobudo o neodvisnem nadzoru parametrov okolja s strani organizirane civilne družbe, ki pa mora biti pravno zavezujoča v OVS.
 12. ARSO lahko ravna po 61a.členu ZVO-1, ki navaja spremembe OVS. Naše zahteve v pritožbi ne spreminjajo posega in zato po tem členu ni potreben enak proces, kot če bi šlo za spremembe v posegu. Zato ni potrebna nova javna razprava in vnos naših zahtev terja minimalno časa.
 13.  Pri formulaciji smo pripravljeni sodelovati v najkrajšem času.

Obrazložitev:

1. Najpomembnejši argument za naše nasprotovanje postavitvi Magne na tej lokaciji je načrtovana pozidava najboljših kmetijskih zemljišč, povrh še na vodovarstvenem območju, grozilo pa je tudi izkrčenje Rogoškega gozda, ki prispeva k vpijanju in filtraciji padavin za dobro podtalnico in za zmanjševanje moči vetrov. Poseg Magne na tej lokaciji pomeni kršenje Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) že v njegovem 1. členu, ki postavlja temelje varstva okolja in prebivalcev, ki so od njega odvisni, s tem, da ”ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj”.

Tako je kršen tudi 4.člen ZVO-1, ki posebej opredeljuje trajnostni razvoj. V Sloveniji si že več let prizadevamo za trajnostni razvoj, ta pa v tem primeru ne dovoljuje pozidave najboljših kmetijskih zemljišč, saj so na razpolago druga zemljišča v tem predelu Slovenije. V Sloveniji smo namreč padli že na 850 m2 kmetijskih zemljišč na prebivalca, medtem, ko je evropsko povprečje 2.000 m2 na prebivalca. Okoljevarstveno soglasje (OVS) bi tudi močno prispevalo (100 ha) v kumulativnem pogledu (obstaja še niz načrtov pozidav kmetijskih površin) pri zmanjševanju samopreskrbe Slovenije s hrano. Tudi v luči podnebnih sprememb je ohranjanje rodovitne zemlje prioriteta, še posebej v tako majhni državi. Pozidava je nepovratna sprememba.

2. Podlaga za OVS je bilo tudi Poročilo o vplivih na okolje, ki je kršilo predpis o njegovi vsebini s tem, da ni predstavilo alternativnih lokacij v obveznem poglavju Alternativne rešitve. Opisali so zgolj tehnološki vidik. Prav tako ni bilo nobene zahteve Magne Steyr, da zahteva prav to lokacijo.

3. Naša želja je bila, da konstruktivno prispevamo k primernejši lokaciji in to smo storili s tem, da smo predlagali nekaj drugih lokacij in sicer:

 • Kidričevo, ki ima vso infrastrukturo in je od letališča oddaljeno le 15 km (sicer iz Poročila ni razvidno, čemu je potrebna bližina letališča, saj je predlagani transport cestni). Občina Kidričevo je temu naklonjena, tudi občani Kidričevega, ki so lokacijo ponujali.
 •  Zemljišča bivše Metalne in TAM, so prav tako že industrijska zemljišča. Surovina bi preselili na teren nekdanje tovarne TVT na Studencih, na njen teren in sosednji prazen teren nekdanje TAM in prazen teren nekdanje Metalne pa pride Magna. Tam je voda, železniški tir, blizu tudi avtocesta…
 • Zemljišča ormoške tovarne sladkorja so tudi že industrijska zemljišča, velik industrijski kompleks z vso logistično infrastrukturo od železniške povezave, ki je na sami lokaciji, ima svoj tir, ki je tudi trajnostna rešitev, medtem, ko predlagani cestni promet to ni, ima tudi delovno silo.

4. Predlagane alternativne lokacije imajo še vrsto drugih prednosti, poleg tega, da ohranimo najboljša kmetijska zemljišča, Rogoški gozd, naravo ter možne in verjetne škodljive vplive na zdravje prebivalcev. Znatno je zmanjšan čas realizacije izgradnje obrata, ali vsaj v enakem času. Tudi morebiti potreben OPPN ne more biti problem. Obenem pa alternative pomenijo upoštevanje trajnostnega razvoja, tudi na področju prometa, sproščanja CO2 in preprečitev drugih škodljivih vplivov na okolje, naravo in prebivalce ter njihove gospodarske dejavnosti.

Na ustni obravnavi na ARSO, ki je bila 24.07.2017 nam je bilo pojasnjeno, da to ni stvar OVS. Naše pripombe oz. mnenje smo podali zato, ker je osnutek za OVS vseboval Poročilo o vplivih na okolje, v tem pa bi morale biti obravnavane tudi druge lokacije pa niso bile.

5. Upravni odbor AAG je sprejel sklep, da se na izdan OVS pritožimo. Posebno so člani poudarili, da je bil to politični »proces«. Ocenjujemo, da je bil postopek umeščanja Magne zelo slabo voden ter je krivda za morebitni časovni zamik na politiki in ne na NVO. Greenfield pozidave niso primerne za Slovenijo, ali pa bomo še naprej izgubljali rodovitno zemljo. Zahtevamo tudi, da pride do kadrovskih sprememb zaradi slabo vodenega postopka umeščanja Magne.

Obenem pa zahtevamo tudi dejansko uvedbo neodvisnega nadzora obratovanja Magne Nukleus s strani organizirane civilne družbe po vseh relevantnih parametrih okolja.

6. V nadaljevanju so bili člani UO AAG v zvezi s tem projektom posebno kritični do:

 • neaktivnosti kmetijskega ministra Dejana Židana, ker ni ukrepal pri zaščiti kmetijskih zemljišč in se ni aktivno vključil v iskanje druge razpoložljive lokacije za izvedbo projekta Magna, pri čemer bi imele pri izboru prednost za industrijsko rabo že uporabljene, a zdaj opuščene lokacije.
 •  odločitve Vlade RS, ki je sklenila dodeliti 18,61 milijona evrov finančne spodbude družbi Magna Steyr namesto, da bi ta denar dali kmetom, da zgradijo, zaradi vse večjih podnebnih vplivov, pokrite rastlinjake za gojenje zelenjave za povečanje samooskrbe slovenije. S to naložbo bi zaposlili ravno toliko delavcev, kot v Magni, pa še Slovenci bi imeli dokaj pokrito samooskrbo z zelenjavo.
 • Na Dravskem polj je zraven gramozna jama in se točno vidi kako visoka je talnica.
 • Gasili pa bi lahko naprimer z mešanico dušika + 14 % kisika pogasili vse materiale razen exploziva, ki že vsebujejo oksidante. Ljudje lahko dihajo vse tja do 12 % ogenj pa že ugasne pri 16 % kisika. Če bi želeli veliko medijsko prepoznavnost in pokazati, kdo je najbolj strokoven pri zelenih bi veljalo podpreti edinega, ki se bo pritožil do spremembe zadev. Je kdo naredil študijo, kje so največji bazeni ljudi, za delavce, ki so najbolj primerni.
 •  V zadnjih dneh se govori, koliko dobička bo imela Magna z lakirnico, ki jo predelava koruze na tem področju nikoli ne bi imela. Zato se sprašujemo, ali bo vlada še naprej razprodajala najboljša kmetijska zeljišča in ali bomo na koncu, ko bo razprodana večina obdelovalne zemlje, dobili na krožnik polakirano pločevino namesto domače hrane.

7. PRAVTAKO OBSOJAMO ŠTEVILNE PRITISKE NA NVO, DA SE KOT STRANKE V POSTOPKU NE BI PRITOŽILE NA OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE. PRITISKE NA NVO SO IZVAJALI VSI, OD POLITIKOV, LOKALNIH “POMEMBNEŽEV”, GOSPODARSKE ZBORNICE, SINDIKATOV DO SAME MAGNE, KI STRAŠI S PLANOM “B”, Z NAMENOM, DA V SLOVENIJI NE BI UVELJAVLJALI PRAVNE DRŽAVE IN AARHUŠKE KONVENCIJE.

MED DRUGIM NVO- jem OČITAJO, DA VSE NVO DOBIVAJO DENAR ZA SVOJE DELOVANJE IZ PRORAČUNA RS. ZGORAJ NAVEDENI TUDI NAMERNO POVZROČAJO S SVOJIMI POL – RESNICAMI GNEV MED PREBIVALCI DO NVOjev. AAG JE OBJAVIL DOHODKE ZA 2015 in 2016, PREBIVALCI PA NAJ PREMISLIJO, ZAKAJ SO DOPUSTILI PROPAD TAM-a, METALNE IN DRUGIH PODJETIJ, ZARADI ČESAR JE BILO UKINJENO VELIKO DELOVNIH MEST.

Lep pozdrav!

Za UO AAG

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard