Aleš Primc pisal ministru Lukšiču

Spoštovani g. minister Igor Lukšič,

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok smo v zadnjih mesecih ugotovili, da se že dalj časa, po nekaterih informacijah že več let, po večjem številu slovenskih osnovnih in srednjih šol izvaja prava homoseksualna prevzgoja otrok največkrat brez vednosti in dovoljenja staršev. Gre za delovanje Amnesty International Slovenija (AIS) in Društva Legebitra ter zelo verjetno še nekaterih drugih organizacij, o katerih informacije zaenkrat še preverjamo. Omenjeni dve nevladni organizacij v šolskih prostorih in ponekod tudi v okviru rednega pouka, izvajata delavnice, kjer učence homoseksualni aktivisti prepričujejo z radikalno homoseksualno ideologijo, ki med drugim vključuje:

* spodbujanje otrok, naj ne sprejmejo svojega naravnega spola, ampak naj si sami določijo spol;

* spodbujanje otrok, naj eksperimentirajo in preizkušajo različne spolne prakse, da bodo ugotovili svojo spolno usmerjenost;

* razvrednotenje vloge in pomena mame in očeta v otrokovem življenju;

* nestrokovno, napačno in zavajajoče predstavljanje temeljnih človekovih pravic, saj kot temeljno človekovo pravico posebej izpostavljajo npr. pravico homoseksualcev, da sklenejo zakonsko zvezo in posvojijo otroka – ti dve želji homoseksualnih aktivistov nista opredeljeni kot »človekova pravica« v nobenem mednarodno zavezujočem pravnem dokumentu o človekovih pravicah;

* agitacijo, naj se otroci kot homoseksualni aktivisti udeležujejo Parade ponosa.

Tovrstnemu aktivizmu v Civilni iniciativi za družino in pravice otrok odločno nasprotujemo in od vas pričakujemo naslednje:

1. Da zaščitite učence in dijake v osnovnih in srednjih šolah pred škodljivimi posledice tovrstne radikalne ideologije ter zagotovite izvajanje temeljne pravice staršev do obveščenosti in pristanka o zadevah, ki se tičejo njihovih otrok. Da zagotovite v okviru šolskih prostorov spoštovanje 54. člena Ustave RS, ki govori o pravici in dolžnosti staršev da vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo svoje otroke. Te pravice in dolžnosti vključujejo tudi njihovo pravico do obveščenosti in pristanka o vseh zadevah, ki zadevajo izobraževanje in vzgojo otrok. Da zagotovite v skladu s 26. členom Splošne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov staršem prednostno pravico pri izbiri vrste izobraževanja svojih otrok ter da zagotovite spoštovanje 2. člena protokola Evropske Konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin Sveta Evrope, ki govori, da »pri izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, mora država spoštovati pravico staršev, da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z njihovim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem.«

2. Da se Amnesty International Slovenija, Društvu Legebitra in drugim organizacijam homoseksualnih aktivistov, ki razširjajo radikalno homoseksualno ideologijo in namerno ali ob pomanjkanju strokovnega znanja zavajajo učence, prepove delovanje v slovenskih šolah.

3. Da zagotovite, da bodo otroke v šoli o vprašanjih spolnosti poučevali za to usposobljeni strokovnjaki na podlagi strokovno verificiranih programov. Prav tako od vas pričakujemo, da bodo o človekovih pravicah v šoli poučevali za to usposobljeni strokovnjaki na podlagi strokovno verificiranih programov. Nedopustno je, da bi nekatere šole tako pomembni področji vzgoje in izobraževanja prepustile organizacijam homoseksualnih aktivistov.

4. Da starše otrok, ki so bili udeleženi v kakršnikoli obliki »poučevanja« s strani organizacij iz druge točke, obvestite, da so bili otroci vključeni v aktivnosti, ki so jih na njihovih šolah izvajale omenjene organizacije. To je nujno potrebno zaradi zagotavljanja pravice staršev do obveščenosti, kaj se v šoli dogaja z njihovimi otroki in tudi zato, da bodo starši lahko ukrepali v primeru morebitnih škodljivih vplivov na otroke zaradi vključenosti v te aktivnosti.

5. Da umaknete iz seznama priporočene literature za poučevanje državljanske vzgoje priročnik »Ljubezen je ljubezen«, ki ga je izdala organizacija Amnesty International Slovenija.

Lepo pozdravljeni,

Aleš Primc, vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

Vir: 24kul.si