A. Naglič, Slovenski čas: Dialoška pobuda

Pravnost nasprotovanja umetni prekinitvi nosečnosti

Zavod Božji otroci v letošnjem postnem času vodi pobudo 40 dni za življenje. Pred bolnišnicami, kjer se opravlja poseg umetne prekinitve nosečnosti, si z molitvijo in posredovanjem informacij mimoidočim prizadeva opozoriti, da je umetna prekinitev nosečnosti neželen družbeni pojav. Zaradi tega medicinskega posega vsako leto v Sloveniji umre veliko otrok, in sicer v najzgodnejšem in najbolj občutljivem obdobju svojega življenja, tj. razvoja telesne in duševne integritete.

Neutemeljeni očitki

Na pobudo 40 dni za življenje se je s peticijo odzvala Pobuda za zaščito ustavnih pravic žensk. Od državnega zbora je zahtevala zaščito nemotenega uresničevanja pravic in svoboščin žensk. Pobudi 40 dni za življenje je očitala kršitev pravice ljudi do izbire. Pobudo Zavoda Božji otroci je označila za način izražanja stališč in prepričanj, ki nesorazmerno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine drugih oseb. Ogrožena naj bi bila pravica do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen ustave), svobodno odločanje o rojstvih otrok (55. člen ustave) in varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen ustave). Pobuda za zaščito ustavnih pravic žensk je pobudi 40 dni za življenje očitala tudi izrabljanje verskih čustev ljudi in izvajanje političnega pritiska na zdravnike, drugo zdravstveno osebje ter ženske.

Pobuda za zaščito ustavnih pravic žensk je poleg tega postavila trditev, da je omejevanje umetne prekinitve nosečnosti oblika mučenja žensk. To naj bi izhajalo iz stališč Združenih narodov v zadnjih letih. Ti naj bi umetno prekinitev nosečnosti januarja letos celo prepoznali kot eno izmed človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Do pobude Zavoda Božji otroci se je mdr. opredelilo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izrazilo je prepričanje, da je umetna prekinitev nosečnosti temeljna pravica, ki izhaja iz človekove pravice in temeljne svoboščine do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. Ob tem je ministrstvo predstavilo svoje politično stališče, da bo nasprotovalo vsakršnemu oporekanju pravici do umetne prekinitve nosečnosti oziroma poseganju v ustavni člen o svobodnem odločanju o rojstvih otrok. Že bežen pregled slovenske in mednarodne pravne ureditve pa pokaže, da očitki Pobude za zaščito ustavnih pravic žensk in opredelitve ter stališča ministrstva nimajo ustrezne ustavne ali konvencijske podlage.

Nikakršno zlorabljanje verskih čustev

Člani pobude 40 dni za življenje ne ovirajo na kakršenkoli način dostopa pacientom, zdravnikom ali drugemu zdravniškemu osebju do bolnišnic. Niti s svojo dejavnostjo ne povzročajo čezmernega hrupa, ki bi vplivalo na izvajanje javnih storitev v bolnišnicah. Nikakor ne povzročajo kakšne škode na infrastrukturi javnega zdravstva. Pobuda Zavoda Božji otroci torej ne predstavlja motnje pri uresničevanju pravic in svoboščin žensk. Molitev na javnem mestu in v skupini je eden temeljnih izrazov človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode vesti oziroma veroizpovedi (41. člen ustave). V okvir te človekove pravice in temeljne svoboščine sodi tudi predstavljanje in širjenje določenega verskega nauka (doktrine) in načina življenja zasebno ter v javnosti (morala in etika). Težko si je predstavljati manj prisilen način predstavljanja in širjenja doktrine, morale in etike, kot je molitev in razpoložljivost za posredovanje informacij mimoidočim. Pobuda 40 dni za življenje zato ni nesorazmeren poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine drugih oseb.

Prostovoljna bogoslužna dejanja in obveščanje javnosti ne vplivajo sama po sebi na telesno in duševno integriteto ljudi, ne preprečujejo staršem svobode pri načrtovanju velikosti njihovih družin in ne omejujejo države pri zagotavljanju možnosti ter ustvarjanju razmer za uresničevanje te starševske človekove pravice in temeljne svoboščine. Pobuda Zavoda Božji otroci torej ne ogroža pravice do osebnega dostojanstva in varnosti, svobodnega odločanja o rojstvih otrok ali varstva pravic zasebnosti in osebnostnih pravic.

Več lahko preberete na druzina.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.