Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje

Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje / Convegno scientifico per la ricorrenza del 300esimo anniversario dell´incoronazione dell´immagine della Madonna di Monte Santo

Frančiškanski samostan Sveta Gora / Convento dei francescani di Monte Santo

Sobota, 7. oktobra 2017, ob 9.00 / Sabato, 7 ottobre 2017, alle 9.00

Posvet organizira Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in Restavratorskim centrom ZVKDS. / Il convegno è stato organizzato dal Centro internazionale per la ricerca storica comparata (ICCHS) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell´Università di Ljubljana in collaborazione con il Convento dei francescani di Monte Santo ed il Centro di restauro della Soprintendenza per i Beni Culturali Slovena.

Predavanja in diskusija bodo v slovenskem in italijanskem jeziku. / Le conferenze e i dibattiti saranno tenuti in lingua slovena e italiana.

Program / Programma

9.00–9.30

Odprtje posveta in pozdravni nagovori / Presentazione convegno e saluti: Matej Klemenčič, p. Simon Peter Berlec

9.30–12.30

Predseduje / Presiede: Renato Podbersič

Sergio Tavano

Kulturnozgodovinski spomini na Svetogorsko Mater Božjo in njeno svetišče / Significati (e ricordi) storico-culturali della Madonna di Monte Santo e del suo Santuario

Liliana Ferrari, Lucia Pillon

Kulturnozgodovinski oris Goriške na začetku 18. stoletja / Il contesto storico-culturale del Goriziano all´inizio del XVIII secolo

Jože Škofljanec

Frančiškani province sv. Križa, varuhi svetogorskega svetišča / I francescani della Provincia di Santa Croce, custodi del Santuario di Monte Santo

(coffee break)

 Vojko Pavlin

Prostor prve svetogorske cerkve / La localizzazione della prima chiesa di Monte Santo

Pavla Jarc

Umetnostnozgodovinska podoba cerkve na Sveti Gori / Il quadro storico-artistico della chiesa di Monte Santo

Silvin Krajnc

Pomen kronanja svetih podob / Il significato delle incoronazioni delle immagini sacre

14:00-18:00

Predseduje / Presiede: Matej Klemenčič

Renato Podbersič

Kronanje Svetogorske Matere Božje in gvardijan p. Romuald Sitar / L´incoronazione della Madonna di Monte Santo ed il padre guardiano Romuald Sitar

Anchise Tempestini

Avtor milostne podobe na Sveti Gori / L´autore dell´immagine venerata nel Santuario di Monte Santo

Ferdinand Šerbelj

Kopije in variante podobe Svetogorske Matere Božje / Copie e varianti dell´immagine della Madonna di Monte Santo

(coffee break)

Alessandro Quinzi

Ikonografija zgodbe Uršule Ferligoj / L´iconografia della storia di Ursula Ferligoi

Katra Meke

Ana Katarina pl. Schellenburg, darovalka zlatih kron¸/ Ana Katarina Schellenburg, donatrice delle corone d´oro

Miha Jeršek

Značilnosti draguljev v kroni Svetogorske Matere Božje / Le carateristiche dei gioielli della corona della Madonna di Monte Santo