Zahtevek Mestne občine Ljubljana (MOL) za objavo odgovora na članek Slovo s tega sveta po ljubljansko

V zvezi s člankom Slovo s tega sveta po ljubljansko, ki je bil 1. 7. 2017 objavljen v spletnem magazinu Časnik in nam ga je g. Andrej Tomelj poslal v branje, vam podajamo odgovor in zahtevamo njegovo objavo v skladu z Zakonom o medijih.

Od odprtja pokopališč Vič in Štepanja vas do leta 1998 na teh dveh pokopališčih ni bilo mrliških vežic in so se v ta namen uporabljale mrliške vežice na pokopališču Žale. Pokojniki so torej ležali na pokopališču Žale in se neposredno pred pogrebom prepeljali na pokopališči Vič ali Štepanja vas. Enako so morali storiti tudi udeleženci pogrebnih svečanosti. Leta 1988 smo na pobudo krajanov oziroma krajevne skupnosti na pokopališčih Vič in Štepanja vas dva stara obstoječa objekta obnovili in preuredili v dve mrliški vežici. Ta dva objekta res nista največja ali zgrajena po današnjih standardih, vendar gre za začasno rešitev, ki bo v uporabi do širitve pokopališč. Oba objekta kot takšna še vedno omogočata izvedbo dostojnega pogreba. V obeh objektih sta kot ločena prostora urejeni mrliški vežici in prostora za svojce. Na pokopališču Vič je ta prostor opremljen s čajno kuhinjo. Urejene so tudi sanitarije.

Pri pokopališčih gre za zagotavljanje potreb v javnem interesu. Pokopališča so javno dobro in gospodarska javna infrastruktura, ki jo zagotavlja lokalna skupnost na način, da pokopališča uvrsti v občinski prostorski načrt, pridobi zemljišča in jih zgradi. Po pridobljenem uporabnem dovoljenju jih preda v upravljanje izvajalcu obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje pokopališč, ki je v primeru Mestne občine Ljubljana (MOL) naše podjetje ŽALE, d.o.o..

Ker je prostor na obeh pokopališčih zapolnjen in omejen, novih mrliških vežic ni moč zgraditi znotraj pokopaliških zidov. Pokopališča je potrebno razširiti, kar pa je povezano z drugimi predpisi, predvsem s področja urejanja prostora in tudi poplavne varnosti na jugozahodnem delu Ljubljane. Vse to ne gre čez noč in terja svoj čas. Tako MOL že nekaj let vodi ustrezne postopke za širitev pokopališča Vič in Štepanja vas, vključno z izgradnjo novih mrliških vežic z vso pripadajočo infrastrukturo.

Tudi sicer sta bila preteklih desetih letih MOL in ŽALE, d.o.o. zelo aktivna pri širitvah pokopališč. Najprej je bila izvedena širitev pokopališča Žale, tako žarnega kot klasičnega dela. Sedaj so v izdelavi načrti za njegovo nadaljnjo širitev. Še letos se bo začela izgradnja pokopališča Sostro, narejeni so načrti in odkupljena zemljišča za širitev pokopališč Vič, Polje in Rudnik, potekajo prizadevanja za širitev pokopališča Šentvid. Na pokopališču Črnuče je bil zgrajen nov kolumbarij. Na pokopališču Prežganje je bila zgrajena nova mrliška vežica, obnovljeni sta bili mrliški vežici na pokopališčih Mali Lipoglav in Janče. Na pokopališču Dravlje so bili urejeni prostori za svojce s sanitarijami. Ti so bili obnovljeni tudi na pokopališču Črnuče. Tudi na pokopališču Vič so bile urejene nove sanitarije. Na pokopališču Žale pa so bile urejene sanitarije za invalide.

Uniforme podjetja ŽALE, d.o.o. je, v sodelovanju s svetovalko za kulturo oblačenja, Leo Pisani, kreiral priznani vrhunski modni oblikovalec Alen Hranitelj. Ne delimo vašega mnenja, da so srajce s kratkimi rokavi neprimerne, pa četudi je neznosna poletna vročina in sopara. Visoka moda oblačenja se lahko uveljavlja v klimatiziranih prostorih, v naravi pa ne. Tu ima, vsaj po našem mnenju, prednost človek. Menimo, da je nehumano in neprimerno od naših sodelavcev, ki v teh nemogočih vremenskih razmerah izvajajo pogrebe, zahtevati nošenje dolgih rokavov in kravat. Tudi z vidika naše zakonodaje, ki na delovnih mestih, kar pokopališče v tem kontekstu je, zahteva omogočanje humanih delovnih pogojev. Ne nazadnje ima naše podjetje, poleg mednarodnih standardov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in ISO/IEC 27001:2013 tudi mednarodni standard BS OHSAS 18001:2007, ki se nanaša na varnost in zdravje pri delu.

Barva umetnega zelenega tepiha, ki je povsem neobvezna storitev in se zanjo vsak sam odloča, ni povezana z religijo, pač pa nadomešča naravno travo, ki je že od nekdaj zelene barve.

Lepo pozdravljeni,

direktor družbe

mag. Robert Martinčič