Prejeli smo: Zahteve Civilne družbe za pravično Slovenijo

zbor civilne druzbe gh union_019Civilna družba za pravično Slovenijo je na današnji novinarski konferenci predstavila zahteve, ki jih objavljamo v celoti.

CIVILNA DRUŽBA ZA PRAVIČNO SLOVENIJO

je ob zborovanju v Unionski dvorani v Ljubljani 27. junija 2013 v luči kritičnih razmer v državi oblikovala naslednje zahteve:

I.   DRŽAVA SLOVENIJA, NJENI LJUDJE IN NJIHOVE SVOBOŠČINE

1.        Zahtevamo, da ostane Slovenija zavezana zaščiti življenja, kulture, jezika, okolja in narave v evropskemu duhovnem in civilizacijskem prostoru, v katerem se je slovenski narod več kot tisoč let oblikoval.

2.        Zahtevamo dosledno spoštovanje države Slovenije, njenih simbolov in obrambnih sil, zato zavračamo vsako oživljanje utvar o demokratičnosti, uspešnosti in odprtosti prejšnje države, utemeljene na kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar je bil tudi vzrok njenega političnega in gospodarskega bankrota.

3.        Zahtevamo  transparentno  demokracijo  z  volilnim  sistemom,  ki  povečuje  odgovornost izvoljenih poslancev in omogoča učinkovito vladanje tistih, ki so zmagali na volitvah.

4.       Zahtevamo medijsko svobodo, kjer bodo civilno družbena in politična sporočila vseh enakovredno in nepristransko posredovana slovenski javnosti. Odločno zavračamo sedanjo prakso medijskega favoriziranje tistih, ki so po volji centrov moči.

5.        Zahtevamo, da Slovenija skladno z Ustavo spoštuje temeljne pravice in svoboščine vsakega človeka in državljana. Smo proti nestrpnosti do katerekoli skupine državljanov in Slovencev doma in po svetu.

6.        Zavedajoč se uničujoče izkušnje revolucije, ki je zanetila državljansko vojno, zavračamo nasilje kot obliko političnega boja. Opozarjamo, da  tudi spodbujanje in toleriranje nasilja ter sovraštva vodi v novo narodovo katastrofo. Apeliramo zlasti na odgovornost državnih institucij brez izmikanj.

II.  STROKOVNO UPRAVLJANJE, USTVARJALNO OKOLJE IN POZITIVNA SELEKCIJA

7.        Zahtevamo odpravo negativnih vplivov države na gospodarstvo, sodstvo in medije, saj prav zaradi ohranjanja praks prejšnje totalitarne države izgubljamo na večini področij in zaostajamo za primerljivimi državami, tudi nekdanjimi socialističnimi, ki so vezi s totalitarizmi odpravile.

8.        Zahtevamo takojšnjo vzpostavitev odgovornosti organov nadzora in poslovodstev družb ter zavodov v državni lasti. Tisti, ki so sokrivi za slabe rezultate, ne smejo dobiti novih priložnosti na nadzornih in vodstvenih mestih. Smo za najostrejši nastop države in njenih organov zoper oškodovanja na vseh področjih in za takojšnjo revizijo velikih investicij, začenši z Onkološkim inštitutom.

9.        Zahtevamo  pozitivno  kadrovsko  selekcijo  v  vseh  segmentih  družbe,  kjer  bodo  edina veljavna merila: etične vrednote, osebne in strokovne lastnosti ter odgovornost. Zavračamo delite v kadrov po politični, ideološki, verski ali katerikoli drugi usmeritvi in pripadnosti.

10.      Zahtevamo, da se v Sloveniji vzpostavi odprto, prijazno in ustvarjalno delovno in poslovno okolje, ki bo omogočilo odpiranje novih delovnih mest in bo spodbudno za vrhunske strokovnjake in podjetja iz domovine in tujine. Smo proti reševanju neperspektivnih podjetij z državnim denarjem in za vzpostavitev strokovnega upravljanja podjetij v državni lasti. Gospodarski subjekti morajo pridobiti odgovorne lastnike, ki bodo zagotovili smotrno upravljanje podjetij.

11.      Smo za vzpostavitev odprtega pretoka kadrov in znanja med znanstveno-raziskovalnimi institucijami, pedagoškimi institucijami in gospodarstvom.

III. PRAVOSODJE

12.      Zahtevamo pravično pravosodje:

•         kjer bodo na podlagi dokazov obsojeni odgovorni za gospodarska oškodovanja, krajo družbenega premoženja in druga huda kriminalna dejanja,

•          kjer bo obsojenim zaplenjeno nezakonito pridobljeno premoženje,

•          ki se bo sposobno soočiti z najhujši zločini v zgodovini Slovencev in zločince kaznovati,

•          ki bo zagotavljalo sojenje v razumnem roku,

•          ki ne bo sledilo volji katerekoli politične opcije in ne bo dopuščalo zlorab v politične namene, ampak si bo z učinkovitim sojenjem na podlagi dokazov pridobilo zaupanje najširšega kroga državljanov Slovenije, ki ga sedaj nima,

•          z učinkovito zakonodajo in nadzorom, ki bo po vzoru razvitega sveta razumno varoval pravice zaposlenih in preprečil sramotno izkoriščanje in neplačevanje domačih in tujih delavcev. Odgovorni za tako početje morajo za daljše časovno obdobje izgubiti možnost opravljanja podjetniške dejavnosti.

IV. DRUŽINA IN MLADI

13.      V luči zaskrbljujočih demografskih trendov za prihodnost slovenskega naroda smo proti kakršnemukoli dodatnemu varčevalnemu ukrepu na škodo družin in ekonomski slabitvi družin.

14.      Zaradi katastrofalne blokade zaposlovanja mlade generacije, ki se je loteva obup in išče možnost preživetja v tujini, zahtevamo, da vlada prednostno pristopi k reševanju tega vprašanja tako, da zniža obdavčitev plač in ostalih aktivnih dohodkov ter spodbudi odpiranje novih delovnih mest.

15.      Zahtevamo dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo, ki bo organizirana racionalno. Zahtevamo urejeno razmerje med javnim in zasebnim zdravstvom, kjer bomo uporabniki zdravstvenih storitev deležni enakopravne obravnave in razumnih čakalnih rokov.

16.      Zahtevamo kakovostno in pluralno šolstvo, ki bo imelo glavni poudarek na uporabnem znanju pomembnem za življenje posameznika in skupnosti ter ne le na pridobivanju formalne izobrazbe.  Uvesti ali posodobiti je potrebno tiste učne vsebine, ki ne dosegajo evropske ravni, a so nujne za uspešno vključitev Slovenije v globalne tokove. Smo za uravnoteženje pravic in dolžnosti učencev in dijakov v šolah, za povrnitev učiteljeve avtoritete in  za šolsko vzgojo na temelju vrednot.

V.  BREMENA KRIZE

17.      Zahtevamo, da se breme sedanje krize pravično porazdeli. Država naj najprej v celoti izkoristi  notranje  rezerve,  prekine  z nepotrebnimi  projekti  in  razsipanjem javnega  denarja  za nekoristne stvari, ki služijo zgolj bogatenju interesnih skupin. Tisti, ki imajo večjo odgovornost za krizo, naj prevzamejo tudi večje breme zanjo in se odpovedo privilegijem. Ukiniti je potrebno privilegirane pokojnine in dodatke, prihranjeno pa nameniti za zaščito tistih, ki so zaradi socialne stiske v resnici ogroženi.

18.      Zahtevamo zaščito slovenskega kmečkega prebivalstva, ki je temelj naše samobitnosti , a mu sedaj grozi dodatno izčrpavanje z nesorazmernim nepremičninskim davkom. Smo odločno proti nameram katerekoli oblasti, da z dodatnimi davki izčrpava najšibkejše in na njihovem hrbtu rešuje državno blagajno, izpraznjeno zaradi oškodovanj v bankah in gospodarstvu.

Vse to v skrbi za pravično Slovenijo!

V Civilni družbi smo prepričani, da je uresničitev zahtev v dobrobit vseh prebivalcev Slovenije in Slovencev po svetu. Prej ali slej se bo večina držav rešila iz krize, pri nas pa se bo nadaljevala, če ne bomo vzpostavili temeljnega vrednostnega sistema kot ga opredeljujejo naše zahteve. Skrbi nas, da se bo kriza celo poglobila in prešla v dolgotrajno notranjo depresijo, kjer bomo izgubljali kot posamezniki in kot država.

Deklaraciji Civilne družbe za pravično Slovenijo se je do sedaj pridružilo že 41 civilno družbenih gibanj, ki želijo s skupnim povezovanjem odločno preusmeriti negativno dogajanje v naši domovini:

Svetovni slovenski kongres

Zavod za oživitev civilne družbe

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok

Društvo Gallus Barholomaeus

Društvo katoliških pedagogov Slovenije Društvo Slovenski katoliški izobraženci Družinska pobuda

Družinski center Betanija Evropska Slovenija Frančiškova mladina Slovenije

Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka

Inštitut dr. Jožeta Pučnika

Inštitut Nove revije

Izseljensko društvo Slovenija v svetu Katoliška karizmatična prenova Slovenije Katoliško študentsko gibanje Sinaj Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov Marijino delo – Gibanje Fokolarov Prebudimo Slovenijo

Rafaelova družba

Slovenski gorniški klub Skala Slovenski odbor za NATO Slovensko biblično gibanje

Zavod za družino in kulturo življenja KUL.si

Zbor za republiko Zbor za vrednote Združeni ob Lipi sprave

Združenje animatorjev Oratorija

Združenje slovenskih katoliških zdravnikov Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Zveza sindikatov upokojencev Slovenije

Zavod Iskreni.net

Društvo civilna iniciativa Malečnik Vseslovenska civilna pobuda Dimnik Civilno združenje za nadzor institucij

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije

Slovensko španski poslovni klub ECE

EU poslovna akademija Iniciativa za Štajersko Fokus 2031

Kulturno društvo Zgovorna Tišina

Foto: Planet Siol