Prejeli smo: Pismo ZZR predsedniku Pahorju

zbor za republikoSpoštovani gospod predsednik!

Pred Vami je pomembna in težka naloga imenovanja članov senata – predsednika in obeh namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Pomembna zato, ker sta od osebnih kvalitet članov senata odvisna verodostojnost in pravilnost delovanja komisije, s tem pa v veliki meri tudi usoda preiskovancev in zaupanje državljanov v pravno državo; težka zato, ker institucionalni okvir, to je zakonodaja, ki opredeljuje delovanje komisije, ni samo nejasna in notranje protislovna, temveč je v pomembnem delu v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, odgovornost imenovanja komisije pa je v celoti v pristojnosti predsednika Republike Slovenije in s tem na vaših ramenih.

Obstoječa zakonodaja po našem mnenju in po mnenju mnogih vidnih ustavnih pravnikov v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije omogoča protipravno poseganje KPK-ja v človekove pravice in temeljne svoboščine, saj tej komisiji dopušča samovoljo in izrekanje arbitrarnih ugotovitev, prizadetim osebam pa odreka pravico do pritožbe in tako onemogoča preverjanje odločitev komisije na višji instanci. Zanikana je ustavna pravica do učinkovitega pravnega sredstva proti odločitvam komisije. Komisija v posameznih primerih celo presega velika pooblastila, ki jih ji daje zakon, prizadetim osebam pa – v nasprotju z ustavno zapovedjo, ki vsakomur omogoča pravico do učinkovite obrambe – to pravico odreka. Osnovni zakonodajni koncept in dosedanje delovanje KPK-ja nas močno spominjata na komisije za ugotavljanje »moralno-politične primernosti« nekdanjega totalitarnega političnega in družbenega sistema. Z njimi so imeli mnogi med nami boleče izkušnje.

Upravičeno pričakujemo, da bo novo vodstvo KPK-ja takšno, da bo uživalo široko podporo v slovenski družbi. Zato je odločitev o predsedniku in obeh njegovih namestnikih nadvse pomembna. Bilo bi smiselno, da predsednik Republike svojo odločitev preveri v Državnem zboru z dvotretjinsko večino. S skrbno izbiro, s povabilom ustreznim kandidatom, z zahtevo po dvotretjinski podpori v Državnem zboru, s posvetom v vseh delih civilne družbe bi bilo mogoče doseči visoko soglasje v družbi in preprečiti, da bi velik del slovenske javnosti občutil KPK kot priročno orodje za obračun z drugače mislečimi. Takšne občutke je bilo zaznati do vodstva KPK-ja v odstopu.

Nekateri primeri so zbudili utemeljen sum, da je bilo delovanje komisije neverodostojno in pristransko, njeni sklepi pa neutemeljeni in arbitrarni. Ti sklepi so naravnost izzivali razlage, da je njihov edini cilj diskreditiranje preiskovane osebe. Višja državna tožilka Dragica Kotnik je v predlogu za nadzor nad komisijo, ki ga je 13. maja 2012 naslovila na Državni zbor, na podlagi svojega primera med drugim zapisala: »Zato utemeljeno sumim, da je komisija delovala zlonamerno, zato, da me diskreditira in javno oblati.« Ker naj bi KPK v njenem primeru prekoračil zakonska pooblastila, izraža gospa Kotnik velik dvom v delo komisije in domneva, »da je komisija v interesu nekoga drugega (sklepam, da vplivnih posameznikov) le iskala način, da zoper mene ‘sproducira’ ovadbo«. Sum in nezaupanje sama po sebi mečeta slabo luč na verodostojnost dela KPK-ja, sum politične korupcije, kot izhaja iz pisanja tožilke Kotnikove, pa je za ta državni organ skrajno zavržno ravnanje.

Spoštovani gospod predsednik, s tem pismom želimo podpreti vaše prizadevanje, da se – tako je mogoče sklepati iz vaših izjav – izognete ponavljanju napak svojega predhodnika. Da bi ravnali v korist države in za njen ugled, ki sta Vam – upamo – enako pri srcu kot Zboru za republiko, Vam predlagamo skrbno in pretehtano izbiranje novega vodstva KPK-ja. Izberite izkušene, ugledne in poštene osebnosti, ki ne bodo podvržene ideološkim predsodkom ali političnim smernicam iz ozadja. Slovenija ima takšne osebnosti, ki so se že potrdile s svojim delovanjem za koristi slovenske države in za naše skupno dobro. Gotovo pa je tudi v krogu poznavalcev slovenske ustavnopravne ureditve nujen in potreben temeljit pretres veljavnega zakonodajnega okvira za delovanje KPK-ja. Če boste izrazili takšno željo, smo se o vseh v tem pismu nanizanih vprašanjih kadarkoli pripravljeni odzvati Vašemu vabilu za posvet z Vami.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Prof. dr. Lovro Šturm,
predsednik Sveta ZZR