Pogled nazaj ob 110-letnici stavbe GCC, a misel teče naprej

110-letna stavba Gimnazije Celje – Center

Gimnazija Celje – Center je z 960 dijaki, 87 redno zaposlenimi, 20 zunanjimi strokovnimi sodelavci in razvejano nacionalno in mednarodno partnersko mrežo ena največjih srednjih šol v savinjski statistični regiji. Ustanovljena je bila leta 1912 kot druga osnovna šola v Celju, danes pa izvaja tri izobraževalne programe (splošna gimnazija, umetniška gimnazija likovne smeri, predšolska vzgoja).
Slovi po številnih uspehih na najrazličnejših tekmovanjih, po izjemno razgibanem obšolskem življenju, visokih učnih uspehih. Ponaša se z bogato tradicijo, saj je šolsko poslopje ena največjih secesijskih zgradb v širšem evropskem prostoru. Šola je od leta 1912 pod svojo streho gostila mnoge izobraževalne programe ter se v času po 2. svetovni vojni proslavila kot eno najbolj prepoznavnih učiteljišč v našem prostoru. Neposredna vez s preteklostjo je danes program predšolska vzgoja, ki sta ga v samostojni Sloveniji dopolnili še splošna in umetniška gimnazija likovne smeri.

GCC je dobro opremljena, sodeluje v mednarodnih združenjih, skrbi za okolico, prejela je že več priznanj

Na šoli so ponosni, da venomer stopajo v korak s časom: šola premore najsodobnejšo učno tehnologijo in moderne laboratorije za naravoslovne predmete, lepo in obširno knjižnico, veliko športno dvorano, atelje, projektne in klasične učilnice ter dislocirano galerijo. Športniki, kulturniki, tekmovalci in raziskovalci imajo poseben status, šola pa s številnimi interesnimi dejavnostmi, šolskimi, nacionalnimi in mednarodnimi projekti, veliko partnersko in socialno mrežo venomer spreminja svojo podobo, v okviru ekodejavnosti pa skrbijo tudi za okolico, zaradi česar je šoli Turistična zveza Slovenije že nekajkrat podelila priznanje za najbolj urejeno srednjo šolo v Sloveniji.

Šola je članica mednarodnih združenj Unesco ASPnet, šolskih ekovrtov, MEPI, MUN/MEP, Zdrava šola, Konfucijevih učilnic, je Šola ambasadorka evropskega parlamenta, nosilka akreditacije Erasmus + za splošno in strokovno-poklicno izobraževanje za obdobje 2021–2027, v letu 2015 pa jim je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti kot edini srednji šoli v državi podelil tudi naziv kulturna šola. Tega leta so prejeli tudi bronasto plaketo v natečaju za naj športno šolo, ki jo potrjujejo vsako leto, leta 2020 pa sta jih Zavod Planica in MIZŠ nagradila tudi z zlato plaketo za naj športno šolo na daljavo.
V letu 2015 je Gimnazija Celje – Center za uspešno delo pri uvajanju inovativnih pristopov in sodelovanje z Zavodom za šolstvo RS prejela tudi najvišjo nagrado v slovenskem šolstvu: Kumerdejevo priznanje, leta 2019 pa tudi srebrni celjski grb in jabolko kakovosti za dosežke na področju internacionalizacije šolskega prostora. Leto prej je bila na ravni Evropske komisije prepoznana tudi kot Evropska točka za nadarjene dijake in članica mreže ETSN. Evropska komisija je leta 2021 GCC podelila tudi nagrado za inovativno poučevanje, predsednik države pa je aprila 2022 šolo nagradil tudi s posebnim priznanjem – jabolkom navdiha.

Dijaška skupnost je zelo dejavna

Na GCC deluje zelo aktivna dijaška skupnost, na kar so še posebej ponosni, saj njihovi dijaki organizirajo več kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih prireditev. V obširni ponudbi več kot 70 obšolskih dejavnosti in projektov skrbijo za to, da dijaki ob formalnih znanjih razvijajo tudi svoje talente in potenciale ter pridobivajo izkušnje, ki jim bodo koristile tako na poklicni kot tudi na osebni poti. V te dejavnosti se v veliki meri vključujejo tudi nekdanji dijaki in Društvo GCC, ki je bilo ustanovljeno leta 2012 in ki povezuje nekdanje in sedanje učitelje, dijake in prijatelje šole. Na GCC so izjemnega pomena tudi skrb za sočloveka, solidarnost in dobri odnosi.

Prioritetne cilje šolskega leta določijo dijaki in profesorji skupaj

Kot šola, ki sledi smernicam trajnostnega razvoja in je članica številnih nacionalni in mednarodnih združenj ter pilotna šola mnogih razvojnih projektov, si dijaki in učitelji vsako šolsko leto določijo skupno temo, ki ponuja osnovo določanju prioritetnih ciljev šolskega leta, projektom in medpredmetnemu povezovanju, vzgojnemu delu ter sodelovanju z okoljem. Krovna usmeritev vsega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli je Znanje in ustvarjalnost – gibalo sveta, jubilejno šolsko leto 2022/2023 pa so naslovili tudi s sloganom Prihodnost je zdaj!, misleč na številne spremembe in izzive, s katerimi se sooča naša družba in pri katerih ljudje, zlasti pa mladi, ne smejo biti zgolj nemi opazovalci, ampak aktivni sooblikovalci prihodnosti. S sloganom želijo na GCC dati pedagoški poudarek predvidevanju, oblikovanju, načrtovanju in gradnji prednostne, vključujoče in trajnostno naravnane prihodnosti.

V zadnjih desetih letih se šola močno profilira na področju razvojnih projektov, ki jih večinoma vodijo pod okriljem različnih evropskih programov, kot sta ESS in Erasmus +, v okviru razvojnih projektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Šola je s svojim delom močno vpeta tudi v lokalno skupnost skozi najrazličnejše projekte, ki nastajajo v sodelovanju z Mestno občino Celje, javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami.

Kronologija pomembnih dogodkov

1911/12
Gradnja impozantnega vogalnega poslopja, ki ga je za potrebe vzgoje in izobraževanja v mestu zasnoval arhitekt Richard Kloss.

1912
V novo, moderno šolsko zgradbo se vselijo Državna mestna deška ljudska šola, Državna mestna dekliška ljudska šola in Državna deška meščanska šola.

1914/15
Šolski prostori se preuredijo v rezervno vojaško bolnišnico.

1919
15. februarja stavba spet sprejme učence prej omenjenih šol. Med poletnimi počitnicami se izseli Državna deška meščanska šola. Prostore v pritličju stavbe zasede Državna dvorazredna trgovska šola. V zgradbi začne gostovati tudi Obrtna nadaljevalna šola.

1921
Obrtna nadaljevalna šola se izseli.

1936/37
V šolskih prostorih je organiziran tudi oddelek otroškega vrtca.

1937 Mestni ljudski šoli v stavbi se preimenujeta v Državno I. deško ljudsko šolo in Državno dekliško ljudsko šolo.

Med 2. svetovno šola, a s prepovedjo slovenščine; po vojni veliko sprememb

1941
Zgradba preide v nemške roke. V njej so poleg že omenjenih mestnih ljudskih šol (I. deška in I. dekliška) še okoliški ljudski šoli (II. deška in II. dekliška ljudska šola) ter meščanska šola. Velja splošna prepoved uporabe slovenščine.

1944
Zadnje leto vojne postane zgradba lazaret; med vojno jo pogosto zasedejo vojaki.

1945
15. julija se na šolskem dvorišču zberejo otroci obeh mestnih in obeh okoliških ljudskih šol in začnejo s poukom; tri tedne zatem se pouk nadaljuje v očiščenih in nekoliko obnovljenih učilnicah.

1946
V Federativni ljudski republiki Jugoslaviji se uvede obvezno sedemletno osnovno šolstvo (štirje razredi nižje in trije razredi višje osnovne šole).
10. januarja je prvi šolski dan v novem šolskem letu. V šolskem poslopju sta obe mestni ljudski šoli in obe okoliški ljudski šoli, Državna dvorazredna trgovska šola in Šola za učence v gospodarstvu.
25. februarja okoliški ljudski šoli (II. deška in II. dekliška) zgradbo zapustita in jo prepustita prvotnima mestnima ljudskima šolama (I. deški in I. dekliški).
Iz dveh mestnih in dveh okoliških celjskih osnovnih šol nastanejo glede na spol in socialni izvor učencev tri mešane osnovne šole. II. mešana osnovna šola dobi prostore v zgradbi sedanje Gimnazije Celje – Center.

1947/48
Po združitvi II. in III. mešane osnovne šole se III. prostorsko pridruži II. osnovni šoli, ki je že bila v zgradbi na današnji Kosovelovi ulici 1; iz poslopja se izseli Državna dvorazredna trgovska šola.

1948/49
Ukine se sedemletka; višji oddelki, ki se formalno pridružijo II. gimnaziji, ostanejo v pritličju zgradbe do šolskega leta 1949/50.

1949/50
Iz zgradbe se izseli Šola za učence v gospodarstvu, vseli pa se celjsko Učiteljišče.

Uzakonjena je osnovna šola kot edina obvezna, ustanovljeno je učiteljišče

1951
Svet za prosveto in kulturo Ljudske Republike Slovenije sprejme sklep o petletnem šolanju učiteljev osnovnih šol. 1955 Usposabljanje učiteljev se podaljša s štirih na pet let.

1958
Šolski zakon dokončno uzakoni osemletno osnovno šolo kot edino obliko obveznega šolanja.

1962/63
Vpiše se zadnja generacija bodočih učiteljev.

1964/65
Po ukinitvi Učiteljišča začne v zgradbi delovati Gimnazija pedagoške smeri; v prvi letnik štiriletnega programa se vpišejo prvi dijaki.

1967
Z Zakonom o srednjem šolstvu je bila oblikovana podlaga za zaključni izpit, ki je bil sestavljen iz dveh predmetov obveznega (materni jezik, novejša zgodovina in družbenopolitična ureditev države) in največ treh predmetov izbirnega dela; tega so določile šole same v soglasju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije.

1968
Poleg zadnje generacije učiteljiščnikov opravlja zaključni izpit prva generacija absolventov Gimnazije pedagoške smeri.

1971
Ustanovi se Pedagoški šolski center; ob Gimnaziji pedagoške smeri začneta delovati še Srednja vzgojiteljska šola in oddelek PA Maribor za razredni pouk.

Usmerjeno izobraževanje je bilo kmalu ukinjeno, šola postane GCC

1974
1. septembra zapusti poslopje II. osnovna šola.

1975/76
Reformira se pedagoško šolstvo; poskusno se uvede usmerjeno izobraževanje. 1976 V okviru Pedagoškega šolskega centra začne delovati enoletna Šola za varuhinje. 1980 Sprejet je zakon o usmerjenem izobraževanju.

1981
Slovensko srednje šolstvo v celoti preide na usmerjeno izobraževanje. Pedagoški šolski center se preimenuje v Srednjo pedagoško šolo. Šola za varuhinje se podaljša na dve leti. Odpravi se opravljanje zaključnega izpita. Do leta 1984 se ga opravlja po starih programih. 1986 V prostorih preneha delovati dislocirani oddelek enote PA Maribor.

1989/90
Ukine se usmerjeno izobraževanje na Slovenskem.

1990/91
Srednja pedagoška šola postane Gimnazija Celje – Center; prva generacija se vpiše v program gimnazija.

1993/94
Prva generacija gimnazijcev opravlja zaključni izpit.

1995
V Sloveniji se znova uvede matura; za razliko od prejšnje je centralizirano eksterna, sestavljena iz treh obveznih (slovenščina, matematika, prvi tuji jezik) in dveh izbirnih predmetov. Novembra se na prenovljenem delu podstrešja odpre nova šolska knjižnica.

1999
16. aprila se odpre nova športna dvorana ob stari zgradbi Gimnazije Celje – Center.

2003/2004
Gimnazija Celje – Center prične ob programih gimnazija in predšolska vzgoja izvajati še program umetniška gimnazija – likovna smer.

GCC stalno stremi k razvoju tako šole kot posameznih dijakov in prejema priznanja

2012/2013
Ustanovi se društvo alumnov Gimnazije Celje – Center (Društvo GCC). 21. septembra ob 100-letnici poslopja poteka v sodelovanju z II. osnovno šolo Celje na šoli in v parku za njo prireditev Naših sto (druženje generacij ob obletnici). 23. novembra se s slavnostno akademijo v Narodnem domu Celje zaključijo slovesnosti ob 100-letnici poslopja.

2015/2016
Šola za dobro sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo in številne inovativne projekte prejme Kumerdejevo priznanje.

2016/2017
S celovito prenovo kletnih prostorov na GCC pridobijo pet novih učilnic in pouk prvič po več kot treh desetletjih steče enoizmensko.
GCC prvič osvoji priznanje za naj športno šolo, ki ga odtlej redno potrjuje.
Z nizom prireditev in izdajo jubilejne CD-plošče na šoli počastijo šest desetletij neprekinjenega delovanja glasbenih sestavov.

2017/2018
Šola postane Evropska točka za nadarjene dijake in polnopravna članica mednarodne mreže European Talent Support Network.
GCC prvič osvoji priznanje junaki našega časa Slovenske filantropije, ki ga odtlej redno potrjuje.

2019
Šola za inovativno delo in številne uspehe prejme srebrni celjski grb, za delo na mednarodnem področju pa jabolko kakovosti Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

2019/2020
Gimnazija Celje – Center postane ena izmed petih Konfucijevih učilnic v Republiki Sloveniji, ki delujejo v okviru Konfucijevega inštituta Ljubljana, neprofitne organizacije, ki deluje pod okriljem Kitajske fundacije za mednarodno izobraževanje s sedežem v Pekingu (CIEF).

Poleg pedagoškega dela je bilo treba poskrbeti tudi za stavbo

2020/2021
Celovita prenova tlaka na šolskih hodnikih in vzpostavitev vodilnega taktilnega sistema za slepe.
GCC podpiše evropsko listino raznolikosti.

2021/2022
GCC prejme akreditacijo Erasmus + za splošno izobraževanje (2021–2027).
Oktobra prejme GCC evropsko nagrado za inovativno poučevanje, ki jo Evropska komisija podeljuje šolam za inovativno in razvojno delo, ob tem pa aprila tudi priznanje digitalna šola.
15. decembra prejme GCC zahvalno listino Ljudje odprtih rok za številne dobrodelne in prostovoljske projekte, ki jih na šoli izvajajo dijaki.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 13. aprila 2022 na Pomladnem koncertu glasbenih zasedb v Narodnem domu Celje podeli jabolko navdiha za »enostavno drugačno šolo, ki spodbuja ustvarjalnost in človeško odličnost«.
Marca 2021 GCC prevzame v upravljanje galerijo AQ v umetniški četrti Celje.
Zasedba LPS, ki je nastala leta 2018 na Gimnaziji Celje – Center, zastopa Slovenijo na tekmovanju za pesem Evrovizije v Torinu (Italija).

2022/2023
GCC prejme akreditacijo Erasmus + za poklicno-strokovno izobraževanje (2022–2027).
S celovito prenovo podstrešja nad nekdanjimi hišniškimi stanovanji šola pridobi velik atelje in projektno učilnico.
14. oktobra ob 110-letnici poslopja bo v športni dvorani prireditev Naših 110 (druženje generacij ob obletnici).