Odprto pismo Lojzetu Peterletu o sporazumu CETA

Spoštovani gospod Lojze Peterle,

pišemo Vam kot poslancu v Evropskem parlamentu, saj bo le-ta 15.2.2017 glasoval o ratifikaciji trgovinskega sporazuma CETA.

Podpisani pozdravljamo prizadevanja Evropske komisije za poglobitev sodelovanja med Evropsko zvezo ter Kanado. To se nam zdi še posebej pomembno v času, ko Brexit, novi predsednik ZDA in vzpon skrajnih desničarskih strank po Evropi nazorno kažejo, da so čedalje večji sloji družbe razočarani in se ne počutijo dovolj varni, da bi se odpirali navzven.

CETA simbolično ponazarja odprtost Evrope in Kanade ter željo po sodelovanju. Žal pa po našem prepričanju s svojo vsebino postavlja ravno tak zakonski okvir, v katerem bo število razočaranih ljudi še naraslo. Analize jasno kažejo, da bo učinek sporazuma CETA na gospodarsko rast povsem zanemarljiv, povečala pa se bo brezposelnost. Tudi papež Frančišek je opozoril, da bo glavna posledica teh novodobnih trgovinskih sporazumov ta, da bodo bogati še bogatejši, revni pa še revnejši.

Ena najbolj spornih točk CETA je, da ustanavlja posebno sodišče za poravnavo sporov med državami in tujimi investitorji, ICS. Opozoriti Vas želimo na mnenje Evropske, Ameriške in Slovenske škofovske konference, ki opozarjajo, da to sodišče prinaša komercialnim interesom nepravično prednost pred ostalimi sloji družbe in vodi v slabitev pomembnih okolijskih ter delavskih standardov, standardov glede človekovih pravic in standardov o varstvu potrošnika. Dosedanje izkušnje s podobnimi arbitražnimi sodišči to zelo nazorno kažejo.

Do ICS so se kritično opredelili med drugim Evropska zveza sodnikov, Nemška zveza sodnikov in pravobranilcev ter mnogi profesorji prava po Evropi in po Kanadi. Ti izražajo dvom o skladnosti ICS z evropskim pravnim redom, Evropski parlament pa kljub temu ni želel, da Sodišče evropske unije prouči to vprašanje. Kako naj državljani zaupamo Evropski zvezi, če njeno vodstvo celo glasove najvišjih strokovnih teles preprosto presliši?

Julija 2015 ste s svojim glasom podprli resolucijo Evropskega parlamenta o sporazumu TTIP. V njej ste postavili kriterije, po katerih boste presojali, ali TTIP podpreti ali ne. Če po tej resoluciji presodimo sporazum CETA, se pokaže, da sporazum CETA na več ključnih točkah postavljenim kriterijem ne zadosti. Dosledno bi torej bilo, da CETA ne podprete.

Podpisani menimo, da CETA predstavlja zakonski okvir, v katerem bo dobiček daleč najpomembnejše vodilo družbenega delovanja. Varstvo okolja in delavske pravice so v CETA sicer omenjene, a ne v pravno zavezujoči obliki; po drugi strani pa se ustanavlja posebno sodišče ICS, na katerem lahko kapital učinkovito uveljavi svoj prav. Po našem prepričanju v središču pozornosti ne sme stati dobiček, ampak dobro narave in ljudi – tudi najšibkejših. Menimo, da so te vrednote blizu tudi Vam. Zelo bomo cenili Vaš prispevek k uravnoteženemu razvoju naše družbe, če boste glasovali PROTI ratifikaciji sporazuma CETA v Evropskem parlamentu in se zavzeli za čim prejšnje nadaljevanje pogovorov s Kanado, s ciljem pripraviti bolj uravnotežen sporazum.

S spoštovanjem,

dr. Urban Bitenc, Jernej Kurinčič OFM, Izak Matej Ciraj, univ. dipl. prav. in še 66 podpisnikov (imena hrani uredništvo)