F. Koncilija: Davek na dež?!

dezŽe pred enim letom so slovenski časniki poročali, da nameravajo nekatere lokalne skupnosti uvesti tako imenovani »davek na dež«. Namigovali so, da novi davek od slovenskih občin terja Bruselj s svojo novo uredbo. Dejstvo je, da je Evropska komisija že leta 2007 v »poplavni direktivi« svojim državam članicam priporočala odvajanje fekalnih in meteornih voda v ločenem sistemu. To pa je bilo tudi vse, zato trditve nekaterih, da nam iz Bruslja grozijo z uredbo za ločeno zbiranje deževnice, preprosto ne drži.

Zato smo poklicali resorno Ministrstvo za okolje in prostor, kjer so nam prijazno in obširno odgovorili, da je tako imenovani novi »davek na dež«, kot so ga »izumili« mediji, precej zavajajoč. Zato je resnica o »davku na dež« sledeča!

Pravna osnova

“V skladu z Zakonom o varstvu okolja (149. člen) je odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja. V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011 in 8/2012) , ki je sprejeta na podlagi tega člena, sodi v javno službo tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode z javnih površin in streh, če se ta odvaja v javno kanalizacijo. Na enak način so odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode z javnih površin in streh urejali tudi pred citirano uredbo veljavni podzakonski predpisi.

Kritje stroškov

Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s streh, je torej obvezna javna služba, pri opravljanju te storitve pa nastajajo določeni stroški, ki jih je potrebno plačati v okviru cene za opravljanje teh storitev.

Vzdrževanje objektov, razbremenilnikov visokih vod in zadrževalnih bazenov deževnih vod

Padavinska odpadna voda, ki se s streh odvaja v javno kanalizacijo, se v primeru, da gre za mešan sistem odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, odvaja skupaj s komunalno odpadno vodo po javni kanalizaciji in se očisti na pripadajoči komunalni čistilni napravi. Zaradi padavinske odpadne vode pa je potrebno na javni kanalizaciji tudi izvajati določene ukrepe, kot npr. zadrževanje čistilnega vala (posledica prvega naliva padavinske odpadne vode), razbremenjevanje…

Obveznosti izvajalca in uporabnikov

Izvajalci javne službe (Komunale)in občine imajo predpisane tudi obveznosti za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo, seveda pa imajo to možnost tudi uporabniki storitev – torej lahko poskrbijo, da se padavinska odpadna voda s streh ne odvaja v javno kanalizacijo,če imajo za to tehnično možnost (npr. ponikanja) in če to izvedejo v skladu z občinskimi predpisi in predpisi, ki urejajo graditev.

Način oblikovanja cen storitev

Predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev javne službe, urejajo tudi oblikovanje cene storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh. Tako je bilo že v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/09) uvedeno in je v sedaj veljavni Uredbi o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/12 in 109/12) natančneje določeno, ločeno oblikovanje cen za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh, predvsem iz razloga, da storitev dejansko plačujejo tisti uporabniki, ki jo tudi uporabljajo (torej tisti, ki padavinske odpadne vode s streh ne odvajajo v javno kanalizacijo in jo npr. sami ponikajo, te storitve tudi ne plačujejo, kar je v skladu z načelom “plača povzročitelj obremenitve”, ki je tudi v EU sprejeto načelo).

METEORNA - cevi vodovodVzpostavitev ustreznih evidenc o velikosti streh

Pomembno je poudariti, da pred tem izvajalci javne službe teh stroškov niso ločevali in so bili tako ali drugače vključeni v enotno ceno odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Zato je v obeh predpisih tudi določba, da dokler izvajalec javne službe ne vzpostavi ustrezne evidence streh (uporabnikov storitev), cene za to storitev ne more oblikovati in zaračunavati. Tako je začetek obračunavanja teh storitev ob pogoju, da se storitev dejansko izvaja, da ima izvajalec javne službe vzpostavljeno ustrezno evidenco in da ima tudi ceno oblikovano in potrjeno na predpisan način, skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje in so navedeni zgoraj.

Priprava elaborata za razdelitev stroškov

Oblikovanje nove cene odvajanja in čiščenja padavinskih voda, vpliva na ceno odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki jo plačujejo uporabniki, zaradi česar mora izvajalec javne službe skladno z uredbo pripraviti elaborat, ki natančno in transparentno določa porazdelitev stroška obratovanja infrastrukture in izvajanja storitve.

Torej, ne gre za davek na dež, ampak za oblikovanje cene za storitve odvajanja meteornih voda za zavezance

Poudariti je potrebno, da v skladu z zgoraj navedenim dejstvi ne gre za davek na deževnico, (davek na dež!?) ampak za oblikovanje cene za storitve odvajanja in čiščenja odpadne padavinske vode, ki se izvajajo. Ureditev odvajanja in čiščenja padavinske vode, je naloga lastnikov objektov in površin in se lahko uredi na različne načine. V kolikor se odločijo oziroma izvajajo odvajanje padavinske odpadne vode v javni kanalizacijski sistem, potem postanejo zavezanci za plačilo te opravljene storitve!

Zaključek

Iz zgoraj povedanega sledi, da čaka tiste župane, ki vodijo lokalne skupnosti, kjer še niso primerno ukrepali glede odvajanja meteornih vod, veliko dela! Dejstvo je, da pravna osnova za ureditev teh zadev že obstaja, da na meteorni kanalizaciji nastajajo določeni vzdrževalni stroški, da zakonske obveznosti zadevajo izvajalca in uporabnike, da obstaja način oblikovanja cen teh storitev, da morajo lokalne skupnosti vzpostaviti ustrezne evidence o velikosti streh uporabnikov in pripraviti elaborat za razdelitev stroškov, iz katerega bo razvidna natančna in transparentna porazdelitev stroška obratovanja predmetne infrastrukture in izvajanja storitve! Brez vsega tega, lokalne skupnosti ne smejo pošiljati uporabnikom nove položnice!

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.