Dramatično pismo Ljerke Bizilj vodilnim na TV Slovenija

Na spletni strani revije Reporter je objavljeno pismo Ljerke Bizilj vodstvu RTVS, v katerem jih seznanja: “da nisem več sposobna kvalitetno opravljati svojega dela, s svojimi predlogi sem namreč neuspešna, trendi celotne RTVS so obrnjeni navzdol, ne morem vplivati na razvoj programa, ki ga vodim, finančno vrzel, ki smo jo lani izpolnili s prihodki (okoli 195 tisoč evrov), letos ne bom mogla zagotoviti, sodelavci pa postopoma odhajajo, iščejo si bolj zanesljive priložnosti.”

Naprej v pismu našteva situacijo v uredništvu TVSLO3, stanje primerja z drugimi uredništvi na RTVS, zapiše pa tudi oceno o celotni RTV SLO. “RTV Slovenija je res rganizacijsko in kadrovsko v veliki meri zastarel organizacijski in pogosto tudi programski trust, ki je ohranil organizacijo in delovne procese na ravni nekdanje družbene lastnine in sistema, stare tehnologije in miselnosti, od katere se je sodobni svet že zdavnaj poslovil. Okolje ‘danih’ sredstev in politična zainteresiranost za prej poslušne, ubogljive kot pa za strokovne kadre, skrivanje za odločitvami članov programskih in nadzornih svetov (ki pač ne morejo poznati ‘drobovja’), vse to vpliva, da RTVS ni stopila na pot sodobne televizije. Marsikje nizka produktivnost (delovni normativi, ki jih ponekod sploh ni ali so dokaj ohlapni, so pogosto nestrokovni in prevečkrat odvisni od dobre volje, od ne/strokovnosti nadrejenih in njihovega ‘velikega’ socialnega čuta), pogosta ležernost, nepremišljena kadrovska politika (dokaj nepremišljena in nadrejenim ‘dopadljiva’ kadrovska politika), zastarel način planiranja in možnost nepreglednosti porabe sredstev ali pa uvedba birokratske nefleksibilnosti, slabo usposobljene podporne službe (tudi kadrovske, pravne…) – ob vse večji konkurenci- pomenijo razkroj nacionalnega medija. A do prestrukturiranja produkcijskih procesov ne pride in ne pride. Žrtvuje se program, ki ga je treba kar naprej krčiti, namesto, da bi se produkcijo postavilo na racionalne temelje, kar bi omogočilo celo več programa!! Redna sredstva bi ob racionalizaciji v zdajšnjih okvirih zadostovala – a to je vendarle proces, ki zamuja! Organizacijsko TVS sloni na sistemu in tehnologiji izpred 20-ih, navkljub sodobni tehnologiji, ki jo je nabavila.”

Več: Reporter