Celjski Erasmus+ kot dobra praksa povezovanja

Srednje šole iz savinjske statistične regije so letošnje dneve Erasmus+ zaznamovale z dogodkom, namenjenim izmenjavi praks, povezovanju in pogledu v prihodnost.
Aktiv ravnateljev srednjih šol celjske regije, ki povezuje šolske centre iz Celja, Šentjurja, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic in Velenja, Srednjo šolo za hortikulturo in vizualne dejavnosti, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Celje, Ekonomsko šolo in gimnazijo Celje, I. gimnazijo v Celju in Gimnazijo Celje – Center je 13. oktobra v sodelovanju s Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) pripravil Celjski Erasmus+ dan.

Logotip dni Erasmus+

Dogodek je dopolnil vseevropsko pobudo Erasmus+ Days 2022 (13.–15. oktobra), ko organizacije po vsej Evropski zvezi pripravijo različne predstavitve dela in rezultatov pod okriljem programa EZ Erasmus+. Program spodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa z namenom dviga kakovosti izobraževanja, krepitve socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Zveze. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu organizacij (od vrtca do univerze, vključno z institucijami za izobraževanje odraslih) in posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja, prehoda na digitalno družbo in aktivne participacije.

Vodja aktiva srednješolskih ravnateljev je predstavil uspehe projekta Erasmus+

Dogodek v Celju, ki je obsegal delavnice za bolj in manj izkušene organizacije (k sodelovanju so povabili tudi vrtce in osnovne šole), svetovno kavarno na temo izzivov programa ter skupen razmislek o bolj aktivnem povezovanju koordinatorjev, šol in lokalne skupnosti, se je sklenil z novinarsko konferenco, kjer sta ključne rezultate preteklega programskega obdobja (2014–2021) in izzive ter načrte za aktualno obdobje (2021–2027) predstavila mag. Andreja Lenc, pomočnica direktorice CMEPIUS-a, in Iztok Leskovar, vodja aktiva srednješolskih ravnateljev celjske regije.

Dogodek v Celju je obsegal tudi svetovno kavarno na temo izzivov programa ter skupen razmislek o bolj aktivnem povezovanju. (Foto: Bogdan Stopinšek)

Leskovar je predstavil tudi impresivno statistiko preteklega obdobja, ki srednje šole iz regije postavlja med najaktivnejše organizacije programa Erasmus+ v Sloveniji. Izvedenih je bilo skupno sto projektov vseh treh ključnih ukrepov programa, na mobilnost se je odpravilo 3188 dijakov, 1248 učiteljev, šole pa so gostile 1181 tujih dijakov in 179 tujih učiteljev na izmenjavah, praksi v podjetjih oz. spremljanju na delovnem mestu. Skupen proračun projektov je bil 7,1 milijona evrov, partnerska mreža šol pa je razpredena po vsej EZ in drugih državah, ki so del programa (Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Republika S. Makedonija, Turčija, Srbija). Za izjemne projekte so šole prejele tudi nagrade: jabolka kakovosti, ki jih podeljuje CMEPIUS, listine E+ za mobilnost v PIU in evropsko nagrado za inovativno poučevanje 2021. Predstavitev je sklenil Iztok Leskovar z besedami:

»Vse šole imamo zelo smele načrte za prihodnost, kar pomeni vsaj podvojitev številk preteklega obdobja. Večina srednjih šol naše regije je tudi prejemnica akreditacij Erasmus za splošno, poklicno in višješolsko izobraževanje, ki so bile prej omejene le na institucije terciarnega izobraževanja. Ta mehanizem je olajšal dostop do sredstev in načrtovanje projektov, predvsem pa je pridobitev akreditacije potrditev kakovostnega izvajanja projektov Erasmus+ v preteklosti in zaveza, da bo tako tudi v prihodnje. Želimo si še večjega povezovanja med šolami v obliki koordinatorske mreže pa z lokalnimi skupnostmi, ki bi lahko s programom Erasmus+ in intenzivnejšim vključevanjem v dialog s srednjimi šolami iskale veliko dodane vrednosti, zlasti pri promociji mest v tujini. Šole želimo povečati število tujih dijakov, ki pri nas opravljajo prakso, število strateških partnerstev za spremembe šolskih politik in število tujih učiteljev, ki v Celje ne prihajajo le kot spremljevalci, ampak tudi kot aktivni učitelji; ob tem želimo izkoristiti tudi nove možnosti akreditacij, kot so gostovanja tujih ekspertov, in prakso tujih študentov pedagoških smeri na naših šolah.«

Mag. Andreja Lenc: »Ponosni smo, da ima program Erasmus+ tako pomembno mesto v slovenskem izobraževalnem prostoru«

 

Na novinarski konferenci sta program predstavila vodja aktiva srednješolskih ravnateljev celjske regije Iztok Leskovar in pomočnica direktorice CMEPIUS-a mag. Andreja Lenc vodil pa jo je ravnatelj Gimnazije Celje – Center Gregor Deleja. Foto: Bogdan Stopinšek

Mag. Lenc je poudarila, da je v Savinjski statistični regiji trenutno odprtih 126 projektov programa Erasmus+, v celotni Sloveniji pa kar 936 in izrazila navdušenje nad pripravljenostjo in proaktivnostjo izobraževalnih inštitucij za skupno iskanje odgovorov na izzive, da bo z evropskimi projekti slovenski izobraževalni prostor še bogatejši, naprednejši in še bolj usmerjen v prihodnost. Poudarila je, da bistvo projektov Erasmus+ ni le v aktivnostih, v mobilnostih in delu ali študiju v tujini, pač pa v zakladnici znanja, izkušenj, inovativnih praks, ki nastajajo v projektih in ki puščajo dolgotrajne pozitivne učinke ne le na posameznih šolskih razredih ali učiteljih, pač pa tudi na izobraževalnem sistemu ter širši družbi. Kot tak program prepoznava tudi Evropska komisija, ki je programu Erasmus+ v novem programskem obdobju namenila kar 28,4 milijarde evrov, kar je dvakrat več kot v preteklem obdobju. Ob koncu predstavitve je mag. Andreja Lenc povzela:

»Ponosni smo, da ima program Erasmus+ tako pomembno mesto v slovenskem izobraževalnem prostoru, o čemer lahko sklepamo tudi po vsakoletnem večanju števila prijavljenih projektov. V letu 2021 smo prejeli vsega skupaj 368 vlog in jih odobrili 235 ter jim dodelili 20,5 milijona evrov. V letu 2022 smo do danes, torej do 13. oktobra, prejeli 369 vlog in ocenjujemo, da bomo v letošnjem letu razdelili skoraj 27 milijonov evrov. Še posebej pa smo veseli, da se danes tukaj in v tej obliki pridružujemo več kot pet tisoč dogodkom v okviru Erasmusovih dni, ki potekajo po vsej Evropi. In da lahko z gotovostjo potrdimo, da Erasmus+ bogati življenje in širi obzorje.«