Zunaj časa in prostora

Stožice so pokazale, da načela pravne države v tem prostoru ne veljajo, da ekscesov gradbeniško-političnih elit ne moremo nadzirati. Stožice so spomenik zmage brutalnega, primitivnega podjetništva, ki ne spoštuje temeljnih načel človeškega sobivanja.

Brez dvoma je Ljubljana s svojim neposrednim zaledjem ključna regija v Republiki Sloveniji. Ljubljana in njeno neposredno zaledje sta tisto stičišče, ki lahko požene in spodbuja razvoj celotne države tako na ravni gospodarskega razvoja in modernizacije kot na ravni spreminjanja kulturnih in vrednotnih vzorcev. Zato je treba razvojne sinergije mestne občine Ljubljana iskati v navezavi na nacionalno raven, kar pomeni, da se mora razvojna in industrijska politika RS navezovati na potenciale in vire, ki jih ponuja MOL , ter te potenciale in vire vsestransko spodbujati. Usoda naroda je neizogibno povezana z usodo MOL.

Na žalost pa pregled spletne strani MOL pokaže, da največja občina v RS, na ozemlju katere se proizvede skoraj polovica slovenskega BDP, ne premore gospodarske oziroma razvojne strategije. MOL premore vizijo ( http://www.ljubljana.si/si/ljubljana/vizija-ljubljane/ ), vendar je to vizijo napisal arhitekt in takšna je tudi po svoji vsebini. Niti ne moremo za strategijo razvoja MOL označiti županovih 22 volilnih projektov ( http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/projekti/ ).

Pri vzpostavljanju pogojev aktivacije razvojnih sinergij na območju Ljubljane in njenega neposrednega zaledja je Republika Slovenija tista, ki poleg MOL igra daleč najpomembnejšo vlogo. RS mora nastopiti kot akter, ki se zaveda ključnega pomena MOL za nadaljnji gospodarski razvoj naroda ter ohranjanje visoke ravni življenja. Izhodišče Vlade RS mora biti, da je MOL razvojni motor RS in da brez aktivacije ustvarjalnega potenciala MOL ne more biti vzdržnega gospodarskega razvoja RS. Tukaj je več kot nujna razbremenitev družin, obenem pa je treba v mesto privabiti dovolj usposobljenih ljudi.

Vrtcev ni dovolj

Kar zadeva razbremenitev družin, igrajo izjemno pomembno vlogo kakovostni vrtci in šole, ki osvobajajo starše, zlasti ženske. Ženskam omogočajo, da se enakovredno z moškimi udejstvujejo v gospodarskih dejavnostih in, posledično, kot plačnice v davčno blagajno vzdržujejo mehanizme socialne države. Kakovostni vrtci osvobajajo ženske, obenem pa delujejo kot mehanizmi vzdrževanja družbene kohezivnosti in integracije.

Izenačujejo namreč možnosti vseh otrok, tako “domačinov” kot priseljencev ter revnih. Ni dvoma, da so vrtci in šole na področju MOL sorazmerno kakovostni oziroma da pripomorejo k nižanju vstopnega praga posameznikov in družin. Tudi ni dvoma o tem, da MOL namenja sredstva za družbeno integracijo revnih in socialno izključenih otrok. Vendar vrtcev na področju MOL ni dovolj. Poleg tega pa je MOL v zadnjih štirih letih na tem področju naredil premalo.

Oskrba ostarelih je preslaba

MOL in RS morata tesno sodelovati tudi na področju oskrbe ostarelih. Republika Slovenija tako, da vzpostavi osnovne pogoje za delovanje mreže podpornih institucij, od nevladnih organizacij do zasebnih koncesionarjev, ki bi poskrbele za oskrbo naglo se starajoče populacije RS. Tukaj Slovenija še zdaleč ni storila dovolj, skrb za ostarele in onemogle v vse večji meri prepušča družinam. Vprašanje je, kako se bo z oskrbo ostarelih in vse večjim deležem revnih starejših v prihodnje spopadal MOL.

Naj spomnim, da je kolega Marko Jaklič pred nekaj meseci v Delovi Sobotni prilogi in Dnevnikovem Objektivu pisal o tem, da je vladna zakonodaja, ki zadeva oskrbo starejših in obolelih, neustrezna, kar se bo izkazalo že v nekaj letih. Tudi na tem področju MOL v prvem mandatu Zorana Jankovića ni storil dovolj.

Katastrofalna stanovanjska politika

Naslednji izjemno pomemben dejavnik – lahko rečemo, da je ta tudi najpomembnejši – je stanovanjska politika, ki naj omogoči ustvarjalnim posameznicam in posameznikom, da se bodo naseljevali na območju MOL. Veliko število najemnih stanovanj v lasti MOL bi znižalo cene najemnin, s tem pa v največji možni meri znižalo vstopni prag na ravni posameznikov in družin. Dejstvo je, da RS za gradnjo stanovanj iz proračuna namenja enega daleč najmanjših deležev med vsemi državami članicami EU.

Na kratko je mogoče oceniti, da je Republika Slovenija v zadnjih 20 letih izvajala katastrofalno stanovanjsko politiko, po meri špekulantov in gradbeniškega lobija, v škodo naroda kot celote. Tudi MOL na področju gradnje stanovanj še zdaleč ni naredil dovolj kljub obljubam gospoda Jankovića.

Dostopna stanovanja so tisti dejavnik, ki je odločilen, če želi RS sploh vzpostaviti mobilen trg dela in zaposlovanja, to je če želi izkoristiti vse višjo raven izobrazbe prebivalstva RS. Prav na tem mestu je jasno razvidno, kako nujna je povezava med MOL in RS.

Tudi spodbujanje inovativnosti in podjetništva ne more biti prepuščeno samo MOL, tukaj je nujen poseg RS. Tehnološke parke in univerzitetne inkubatorje je mogoče vzpostaviti in vzdrževati samo s sodelovanjem med Univerzo v Ljubljani, RS in MOL. Še enkrat, tudi tukaj MOL v zadnjih štirih letih še zdaleč ni naredil dovolj.

Seveda zakonodaja, ki govori o posebni vlogi mesta Ljubljane, obstaja, vendar ni smiselna, če ne bo podkrepljena z ukrepi. Teh pa ni ali pa niso usmerjeni razvojno. Izkazuje se, da smo v RS zelo dobri, ko je treba pisati razvojne vizije in strategije, veliko slabši pa, ko jih je treba uresničevati. Takrat pogorimo. Če govorimo o gospodu Jankoviću, je ta sicer presegel primanjkljaj na izvedbeni ravni, vendar so uresničeni projekti z razvojnega vidika tako rekoč nepomembni.

Stožice – zaton osnovnih vrednot

Poudarjam, da je stadion v Stožicah prispodoba kapitalizma in demokracije, ki sta se v RS uveljavila v zadnjih 20 letih, poleg tega pa je jasen kazalec nespodobnosti za uresničevanje razvojno usmerjenih projektov. Stožice so pokazale, da načela pravne države v tem prostoru ne veljajo, da ekscesov gradbeniško-političnih elit ne moremo nadzirati.

Stožice so spomenik zmage brutalnega, primitivnega podjetništva, ki ne spoštuje osnovnih načel človeškega sobivanja. Ne le da razkrivajo omalovaževanje temeljnih pravil poslovanja, razkrivajo tudi pomanjkanje spoštovanja človeka, njegovega dostojanstva in vrednote človeškega življenja kot takšnega.

Stožice so kazalec stanja pravne države v RS, še več, so jasno znamenje zatona osnovnih vrednot, kajti človekovo dostojanstvo in življenje sta brez pomisleka osnovni vrednoti. Seveda, Stožicam ploska razčlovečen, nemočen in bebav plebs. Stožice so izraz skrajnega cinizma slovenske oligarhije, njene izrojenosti, egoizma ter pomanjkanja sposobnosti za razmislek o prihodnosti, ki bi presegal interese njihovega neposrednega sorodstva ali oligarhičnih omrežij. So izraz duha te družbe.

Vir: Finance.si