Izjava zaposlenih Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju

Zelo nas je prizadelo, da so se uresničile  govorice, da se bo ukinila porodnišnica v Kranju  brez argumentov in čez noč, s strašansko naglico, tudi na račun širjenja dezinformacij in laži kot tudi z zavestnim zaviranjem razvoja medicinske stroke pod krinko lažnih navedb, da je bolnišnica »nevarna, neprimerna za delo, da so pogoji dela slabi«- seveda vse navedeno brez objektivnih analiz in trdnih dokazov.  Da se bo  spreminjanje organiziranosti zdravstvenega sistema v RS odvijalo dobesedno na plečih zaposlenih Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju, brez predhodno dorečenih pravil in postopkov, ki bi bili skladni z zakonskimi predpisi, na način, ki ga lahko vidimo le v manj razvitih deželah ali filmih – brez spoštovanja  človekovih pravic, strokovnih meril, kriterijev in brez upoštevanja mnenja stroke in objektivnih meril, ki sicer v razvitem svetu veljajo za edina merila pri organiziranju  in spreminjanju zdravstvenega sistema v državi, si nismo zamislili niti v sanjah.  Ali si v Kranju res zaslužimo, da se s strokovnjaki in zaposlenimi v BGP Kranj dela na  tako  pritlehen in zahrbten način? Kaj je namen? Kakšni so interesi? Zagotovo ne finančno poslovanje, še manj pa  skrb za zdravje žensk in izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev kot tudi do kakovostne strokovne medicinske obravnave.

Ker država nima sprejetih niti strokovnih meril za oblikovanje mreže bolnišnic v državi še manj pa razvite mreže, torej tudi nima zakonskih podlag za ukinjanje ali združevanje bolnišnic. Vse navedeno je namreč že zdavnaj preteklo v roku veljavnosti in jih tudi dosedanje Ministrstvo za zdravje (MZ) ni uspelo zakonsko urediti in vzpostaviti, zaradi česar imamo izvajalci zdravstvenih storitev vedno večje težave s finančnim poslovanjem, pri čemer potreba po zdravstvenih storitvah raste strmo v nebo kot tudi možnosti zdravljenja, kar seveda v državi ni ustrezno niti urejeno še manj pa upravljano s strani MZ.

Zato je potrebno čim prej sprejeti ustrezne pravne podlage, ki bodo  temelj za načrtovanje mreže zdravstvenih izvajalcev na vseh treh ravneh v državi. Vse predčasno ukinjanje ali spreminjanje organiziranosti pa so zgolj poskusi posameznih privilegiranih  političnih skupin, da si prilaščajo zdravstvene programe ali celo podredijo zdravstvene strokovnjake ter jim onemogočijo, da opravljajo klinično delo. Takšni posegi v organizaciji zdravstvenega varstva žensk so  prenevarni za zdravje ljudi, za dostopnost do zdravstvene službe kot tudi za varno in kakovostno izvajanje dejavnosti, zato se zaposleni zdravstveni delavci in strokovnjaki BGP Kranj s to izjavo od nje povsem distanciramo. Ne sprejemamo odgovornosti za nastale razmere in pozivamo ter pričakujemo od Ministrstva za zdravje, ZZZS, ZZS in  SZD kot tudi pristojnih RSK-jev da:

  • Uredijo zakonske podlage in sprejmejo plan zdravstvenega varstva v državi, vključno z mrežo izvajalcev na vseh treh ravneh zdravstvenega sistema ter šele nato ukinjajo ali združujejo zdravstvene zavode.
  • Da se svet zavoda in MZ opredelita do postopkov izbire v.d., saj trenutno imenovana v.d. direktorice Polona Podnar, dr. med. nima podpore zaposlenih v BGP, Kranj,  svet zavoda tudi ni glasoval o predlaganih kandidatih za v.d. ustanove, ki jih je predlagal na sestanku predstavnik zaposlenih v svetu zavoda; imenovana v.d. direktorice Polona Podnar, dr. med.  opravlja konkurenčno zdravstveno dejavnost (objektivni dokaz je spletna stran, izvidi pacientk, ki jih prinašajo in številni drugi dokazi), opravlja pa tudi zdravstveno dejavnost v konkurenčni zdravstveni ustanovi SB Jesenice in to brez soglasja s strani sveta zavoda in MZ, kar pomeni, da je  svet zavoda prekršil veljavno zakonodajo in postavil za v.d. osebo, ki ne izpolnjuje niti strokovnih niti zakonskih kriterijev.
  • Da se zahteva objektivna odgovornost predsednice sveta zavoda mag. Alenka Bradač in zahteva njena takojšnja razrešitev s te funkcije iz krivdnih razlogov, saj svoji nalogi  očitno ni kos. Osebno je omogočila in  dopustila, da svet zavoda  BGP Kranj deluje protizakonito in uvaja spremembe na nezakonit in zavodu škodljiv način. Dopustila je, da  vodi zavod oseba, ki ne samo da ima  konkurenčno prepoved, pač pa tudi daje za poslovanje, strokovno delo kot tudi kakovostno in varno delo v zdravstvenem zavodu  povsem neprimerna navodila, s čimer spravlja v nevarnost delovanje zavoda kot tudi strokovno delo.
  • Da se za v.d. vodenja zavoda BGP Kranj  postavi oseba, ki bo sprejemljiva tudi za zaposlene v bolnišnici, predvsem pa da bo imela ustrezne vodstvene, strokovne in upravljalske reference, da bo zahtevnim nalogam sploh kos in da bo uživala zaupanje vseh zaposlenih BGP Kranj.
  • Da se spoštuje odbor 5 strokovnjakov zaposlenih v BGP Kranj, ki bodo sogovorniki pri vseh organizacijskih, finančnih, sistemskih razgovorih in so bili izvoljeni na današnjem zboru delavcev.
  • Da odbor 5 strokovnjakov redno obvešča vse zaposlene kot tudi pristojne (MZ, ZZZS; SSZ; SZD, RSK) o dogajanjih,daje mnenja, soglasja k predlaganim ukrepom s strani v.d., saj so v BGP Kranj po krivdi sveta zavoda nastale izredne razmere.
  • Da se sprožijo ustrezni postopki in prijava kršitve zakonodaje na pristojne organe (zdravstveni inšpektorat, delovni inšpektorat, upravni inšpektorat, računsko sodišče, KPK).

O  vseh dogodkih se ustrezno obvesti javnost.

Člani odbora: Aleš Rozman, Gordana Pavlović, Irena Kirar, Jernej Bernik, Andreja Cerkvenik Škafar, Lea Ahčin