Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto: O naročilu novega spomenika Božidarju Jakcu se morajo opredeliti njegovi dediči in pristojne strokovne službe

Gregor MacedoniPrejeli smo pismo Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto, ki je bilo napisano kot odmev na članek Francija Koncilije Spomenike kradejo – oskrunjen tudi Jakčev grob!

»Zahvaljujem se za vašo skrb, odziv in mnenje, ki izraža, da vam je mar za našo dediščino in vse pomembne Novomeščane. Tudi na Mestni občini Novo mesto smo bili zgroženi nad vandalskim dejanjem neznanih storilcev, vendar vam v tem trenutku ne morem odgovoriti, kako tako vrhunski portret/skulpturo nadomestiti z drugim. Sploh pa tudi zato, ker novi kip ne bi bil več avtentičen, saj bi ga bilo potrebno izdelati na podlagi fotografij. Prav tako v Sloveniji ni veliko odličnih kiparjev portretistov. V kolikor se hrani originalen kalup doprsnega kipa Božidarja Jakca, avtorja Stojana Batiča, je to lahko rešitev za izdelavo odlitka in ponovno postavitev nagrobnika.

Skrbniki groba so sorodniki Tatjane Jakac, ki so tudi »dediči« vseh avtorskih pravic po Božidarju Jakcu. Tako kot jim pripadajo določene pravice, so tudi nosilci določenih odgovornosti. O Jakcu se v tem trenutku malo govori, piše ali razstavlja, ker morajo galerije in muzeji (npr. Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici ali Dolenjski muzej) vse objave ali razstave delati v sodelovanju z dediči, ki terjajo finančni del od avtorskih pravic. Lahko se zgodi enako kot s spominom na Pio in Pina Mlakarja, ko so člani Društva baletnih umetnikov Slovenije tudi odstopili od popularizacije in ohranjanja spomina na vrhunska svetovno priznana baletnika, ker so dediči zahtevali finančni delež, ki jim pripada iz avtorskih pravic za vsako objavo, članek, spominske znamke ali dokumentarni film.

Svetel primer so Lamutovi, Štukljevi in Podbevškovi dediči, ki se odpovedujejo prihodkov iz avtorskih pravic, saj želijo, da velika novomeška imena ne padejo v pozabo, in vedno soglašajo s projekti, ki jih muzeji, gledališča in druge ustanove delajo/delamo z namenom, da poudarimo pomen dela njihovih sorodnikov in njihov vpliv, ne zgolj na novomeško, temveč tudi na slovensko in mednarodno zgodovino.

Odlok o zaščiti kulturnih spomenikov je stroka ocenila, kot že sami ugotavljate v enem od objavljenih člankov, da spomeniki niso več podobni izvirniku, ker so na njih bili izvedeni posegi brez soglasja in usmeritev Zavoda za varstvo kulturne dediščine (skrajšano: ZVKD) oziroma so do te mere zanemarjeni, da jih stroka več ne obravnava kot kulturni spomenik. Zato sta z novim odlokom za kulturni spomenik razglašeni pokopališči Ločna in Šmihel. To pomeni, da na teh dveh pokopališčih niso dovoljeni posegi brez strokovnih usmeritev in soglasja zavoda ZVKD in je vsak grob na pokopališču del spomeniškega varstvenega režima. Zato niso tudi poimensko izpostavljeni grobovi pomembnih Novomeščanov, saj je Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino že v času vašega mandata naredil seznam, ki še danes velja za grobove posameznikov.

Prav tako je odlok o varstvu kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Mestni občini Novo mesto bil v javni obravnavi več kot dva meseca pred sprejemom na Občinskem svetu in so občani lahko podali pripombe, dopolnitve ali predloge. Strokovne službe Mestne občine Novo mesto v sodelovanju z ZVKD so se do vseh prispelih pripomb in pobud tudi opredelile.

Glede morebitnega novega naročila spomenika Božidarju Jakcu se bodo opredelili dediči Božidarja Jakca in pristojne strokovne službe.«